៤. មិនសរសើរ

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) និងសហប្រតិបតិ្តការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) សូមស្វាគមន៍ចំពោះឱកាសក្នុងការលើកកម្ពស់សកម្មភាព និងការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួនដល់សាធារណជន។ សូម ណែនាំ ថា សម្ភារៈ ដែល មាន នៅ លើ គេហទំព័រ នេះ គឺ សម្រាប់ តែ ព័ត៌មាន ប៉ុណ្ណោះ ។ ILO និង IFC ខិតខំ ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ព័ត៌មាន នៅ លើ គេហទំព័រ នេះ ជា ទៀងទាត់ ប៉ុន្តែ មិន អាច ធានា ភាព ត្រឹមត្រូវ របស់ ខ្លួន បាន គ្រប់ ពេល វេលា ឡើយ។

ការ ដាក់ ឈ្មោះ ដែល បាន ជួល នៅ ក្នុង ការ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ និង មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ ILO ដែល អនុលោម តាម ការ អនុវត្ត របស់ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ ហើយ ការ បង្ហាញ សម្ភារៈ ដែល មាន នៅ ទី នោះ មិន រា រាំង ការ បញ្ចេញ មតិ ណា មួយ ដែល មិន មាន អ្វី កើត ឡើង នៅ ផ្នែក នៃ ការិយាល័យ ការងារ អន្តរ ជាតិ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ស្ថាន ភាព ស្រប ច្បាប់ របស់ ប្រទេស ណា មួយ តំបន់ ឬ ទឹក ដី ឬ អាជ្ញាធរ របស់ ខ្លួន ឬ ទាក់ ទង នឹង ការ ដក ហូត ព្រំ ដែន របស់ ខ្លួន ឡើយ ។

ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ មតិ យោបល់ ដែល បាន បង្ហាញ នៅ ក្នុង អត្ថ បទ ដែល បាន ចុះ ហត្ថ លេខា ការ សិក្សា និង ការ រួម ចំណែក ផ្សេង ទៀត គឺ ផ្អែក តែ លើ អ្នក និពន្ធ របស់ ពួក គេ ទេ ហើយ ការ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ មិន មែន ជា ការ គាំទ្រ ដោយ ការិយាល័យ ការងារ អន្តរ ជាតិ នៃ មតិ យោបល់ ដែល បាន បង្ហាញ នៅ ក្នុង អត្ថ បទ ទាំង នោះ ទេ ។

យោង ទៅ លើ ឈ្មោះ របស់ ក្រុម ហ៊ុន និង ផលិត ផល ពាណិជ្ជ កម្ម និង ដំណើរ ការ មិន រា រាំង ការ គាំទ្រ របស់ ពួក គេ ដោយ ការិយាល័យ ការងារ អន្តរ ជាតិ ទេ ហើយ ការ បរាជ័យ ណា មួយ ក្នុង ការ និយាយ ពី ក្រុម ហ៊ុន ជាក់លាក់ ផលិត ផល ពាណិជ្ជ កម្ម ឬ ដំណើរ ការ គឺ មិន មែន ជា សញ្ញា នៃ ការ មិន ពេញ ចិត្ត នោះ ទេ ។

ការរក្សាភាពស៊ាំ

គ្មាន អ្វី ដែល នៅ ទី នេះ នឹង ក្លាយ ជា ឬ ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ថា ជា កំហិត លើ ឬ ការ លុប ចោល ឯក សិទ្ធិ និង ភាព ស៊ាំ របស់ អង្គ ការ ការងារ អន្តរ ជាតិ ឡើយ ។

តំណ ទៅ គេហទំព័រ ផ្សេង ទៀត

ទោះបី ជា ការងារ ល្អ ប្រសើរ លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ មាន ការ តភ្ជាប់ ឡើង វិញ ទៅ កាន់ គេហទំព័រ ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ផ្សេង ទៀត ក្នុង កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដើម្បី បង្កើន ភាព មើល ឃើញ ដល់ គេហទំព័រ ទាំង ពីរ ក៏ ដោយ ការ ភ្លឹបភ្លែត ទៅ កាន់ គេហទំព័រ ផ្សេង ទៀត មិន មែន ជា ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ឬ ការ អនុម័ត នោះ ទេ ព័ត៌មាន ដែល មាន នៅ ក្នុង គេហទំព័រ ផ្សេង ទៀត ទាំង នោះ នៅ ផ្នែក នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាង នេះ ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។