សិក្ខាសាលាឧស្សាហកម្ម

គោល បំណង នៃ សិក្ខាសាលា គឺ ដើម្បី ជួយ ដល់ អ្នក ចូល រួម ឲ្យ យល់ ថា៖

ការងារកាន់តែប្រសើរ
៣. ប៊ែកឡាំង ធ្វើការល្អជាងមុន
ម៉ូដែលសេវាកម្ម
ទំនួល ខុស ត្រូវ លើ ការ អនុវត្ត Sourcing
គោលដៅ:គ្រប់គ្រងកំពូល

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Dec 4, 2017
ម៉ោង 9:00 am - ម៉ោង 17:00 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

Vietnam – E-learning Grievance Mechanism

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ការបណ្តុះបណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង រោងចក្រ បណ្ដុះបណ្ដាល

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។