៧.៦. សុខុមាលភាព

11 Oct 2014

៧.៦.១. បង្គន់

កន្លែង ធ្វើ ការ ត្រូវ តែ មាន បង្គន់ និង ទឹក ដែល អាច ចូល ដំណើរ ការ បាន គ្រប់ គ្រាន់ និង អាច ចូល ដំណើរ ការ បាន ដែល ត្រូវ បំបែក ដោយ ការ រួម ភេទ ។

កន្លែងធ្វើការក៏ត្រូវមានកន្លែងលាងដៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងសាប៊ូឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរ។

តម្រូវការ បង្គន់ សម្រាប់ បុរស

ចំនួនកម្មករ ចំនួនបន្ទប់ទឹក ចំនួន បង្គន់ Flush/Squat ចំនួន អ៊ុយរីណាល់ ចំនួនលិច
២៥ ឬតិចជាង 1 2 2 1
26-50 2 3 3 2
51-100 3 5 5 3
សម្រាប់រាល់ការបន្ថែម 40-100 1 1 1 1

តម្រូវការ បង្គន់ សម្រាប់ ស្ត្រី

ចំនួនកម្មករ ចំនួនបន្ទប់ទឹក ចំនួន បង្គន់ Flush/Squat Sumber នៃ Sinks
២០ ឬតិចជាង 1 1 2
21-40 2 2 3
41-70 3 3 5
71-100 4 4 6
101-140 5 5 7
141-180 6 6 8
សម្រាប់រាល់ការបន្ថែម 40-100 1 1 1

កំណត់សម្គាល់៖ ដូចមានចែងនៅក្រោមអនុក្រឹត្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

MANPOWER ACT NO. 13 OF 2003, ART. 100;
MOM REGULATION ON REQUIREMENTS FOR HEALTH, អនាម័យនិងពន្លឺនៅកន្លែងធ្វើការ លេខ ៧ នៃឆ្នាំ ១៩៦៤, សិល្បៈ។ ៦(២) [PERATURAN MENTERI PERBURUHAN TENTANG SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA NO. 7 TAHUN 1964, ART 6(2)] ;
MOH អនុក្រឹត្យស្តីពីតម្រូវការសុខភាពសម្រាប់បរិស្ថានការងារក្នុងការិយាល័យ និងឧស្សាហកម្ម លេខ ១៤០៥/MENKES/SK/XI/2002, APPENDIX 2 វគ្គ XI [KEPUTUSAN MENKES TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI NO.1405/MENKES/SK/XI/XI/2002] ។

៧.៦.២. ទឹក

និយោជក ត្រូវ តែ ផ្តល់ ឲ្យ កម្ម ករ នូវ ទឹក ផឹក ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ គ្រប់ គ្រាន់ ។ ទឹក ត្រូវ តែ ស្រស់ ហើយ មិន ត្រូវ មាន ពណ៌ ក្លិន ឬ រសជាតិ ឡើយ ។

៣. ផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ កាត់បន្ថយភាពនឿយហត់ និងជួយបង្កើនផល។

ឧទាហរណ៍៖ ២. ផឹកទឹក គួរ គ្រប ដណ្ដប់ និង មាន ទីតាំង ស្ថិត នៅ កន្លែង ត្រជាក់ ឆ្ងាយ ពី ធូលី ធូលី សារ ធាតុ គីមី ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ផ្ទាល់ សំរាម និង បង្គន់ ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

MANPOWER ACT NO. 13 OF 2003, ART. 86;
MOH អនុក្រឹត្យស្តីពីតម្រូវការសុខភាព និងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកផឹក លេខ ៩០៧/MENKES/SK/VII/2002 [KEPUTUSAN MENKES TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM NO. 907/MENKES/SK/VII/2002];
MOH អនុក្រឹត្យស្តីពីតម្រូវការសុខភាពសម្រាប់បរិស្ថានការងារនៅក្នុងការិយាល័យនិងឧស្សាហកម្ម NO. 1405/MENKES/SK/XI/2002, APPENDIX 2 វគ្គ II និង X [KEPUTUSAN MENKES TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI NO. 1405/MENKES/SK/XI/2002, LAMPIRAN II – BAGIAN II DAN XI]I;
MOM REGULATION ON REQUIREMENTS FOR HEALTH, អនាម័យនិងពន្លឺនៅកន្លែងធ្វើការ លេខ ៧ នៃឆ្នាំ ១៩៦៤, សិល្បៈ។ 8(5) [PERATURAN MENTERI PERBURUHAN TENTANG SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA NO. 7 TAHUN 1964, ART 8(5)] ។

៧.៦.៣. កាណត

និយោជក ត្រូវ តែ ផ្តល់ ដំបង សំរាប់ កម្ម ករ ដែល ដាច់ ដោយ ឡែក ពី តំបន់ ផលិត កម្ម ។ ផ្ទះបាយ ក្រណាត់ និង អាំងតង់ស៊ីល ចម្អិន ត្រូវ តែ រក្សា ទុក ឲ្យ ស្អាត និង ស្អាត ជានិច្ច ។ ផ្ទះបាយ និង ចិញ្ចៀន ត្រូវ តែ មាន ពន្លឺ ល្អ គ្រប់គ្រាន់ និង ខ្យល់ ដង្ហើម ។ ក្រុមហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់ អាហារ ទាំងអស់ ដែល ផ្តល់ អាហារ ក្នុង រោងចក្រ ត្រូវ មាន អនុសាសន៍ ពី ការិយាល័យ Manpower ក្នុង ស្រុក ដោយ បញ្ជាក់ ថា ខ្លួន បាន បំពេញ តម្រូវការ សុខភាព អនាម័យ និង អនាម័យ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

MANPOWER ACT NO. 13 OF 2003, ART. 100 EXPLANATORY NOTE;
MOM REGULATION ON REQUIREMENTS FOR HEALTH, អនាម័យនិងពន្លឺនៅកន្លែងធ្វើការ លេខ ៧ នៃឆ្នាំ ១៩៦៤, សិល្បៈ។ 8 [PERATURAN MENTERI PERBURUHAN TENTANG SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA NO. 7 TAHUN 1964, PASAL 8];
ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ០៣/០៣/០៩៨២ ស.វ.ស. ២(ខ្ញុំ)។

7.6.4. សោរ

និយោជក ត្រូវ តែ ផ្តល់ នូវ ការ ចាក់ សោ ដែល មាន សុវត្ថិភាព និង គ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ កម្ម ករ នីមួយ ៗ ដើម្បី រក្សា ទុក ទ្រព្យ សម្បត្តិ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

MOM REGULATION ON REQUIREMENTS FOR HEALTH, អនាម័យនិងពន្លឺនៅកន្លែងធ្វើការ លេខ ៧ នៃឆ្នាំ ១៩៦៤, សិល្បៈ។ ៧(៦) [PERATURAN MENTERI PERBURUHAN TENTANG SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA NO. 7 TAHUN 1964, PASAL 7(6)]

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។