របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ៖ ចំនុចមួយស្តីពីសុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព (OSH)

8 Aug 2019

រោងចក្រ ល្អប្រសើរ ជាង នេះ កម្ពុជា បាន ផលិត សិប្បកម្ម មួយ ដែល បង្ហាញ ពី ការ អនុលោម តាម ទាំង មូល ទាក់ទង នឹង សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខភាព (OSH) សម្រាប់ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង កម្ពុជា ចំនួន ៤៦៤ ដែល ត្រូវ បាន វាយ តម្លៃ នៅ ចន្លោះ ថ្ងៃ ទី ១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨។ ដោយ ផ្អែក លើ ទិន្នន័យ ខណៈ ដែល យើង អាច មើល ឃើញ ការ កែ លម្អ នៅ ក្នុង បញ្ហា OSH ផ្នែក មួយ ចំនួន នៅ តែ បន្ត ។ ជា ពិសេស មាន ការ ខ្វះ ខាត ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង OSH ដូច ជា គោល នយោបាយ លេច ធ្លោ នីតិ វិធី និង ការ បែង ចែក តួ នាទី និង ទំនួល ខុស ត្រូវ លើ OSH ។

សម្រាប់ពត៌មានលំអិតសូមស្វែងរកឯកសារ PDF ខ្មែរ អង់គ្លេស និងចិន

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។