ការងារ ឥណ្ឌូណេស៊ី កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ របាយការណ៍ យោគ យល់ យោគ អនុលោម តាម លើក ទី ៤

26 Mar 2014

របាយការណ៍ សំយោគ លើក ទី បួន នេះ បង្ហាញ ពី ការ រក ឃើញ នៃ ការ វាយ តម្លៃ ដែល ថា កម្ម វិធី នេះ បាន អនុវត្ត រវាង ខែ មេសា ឆ្នាំ 2013 និង ខែ មិនា ឆ្នាំ 2014 នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ចំនួន 67 នៅ តំបន់ ហ្គ្រេតធើ ហ្សាកាតា ។

23 នៃ ការ វាយ តម្លៃ រោង ចក្រ ដែល បាន បញ្ចូល ក្នុង របាយការណ៍ នេះ ត្រូវ បាន វាយ តម្លៃ យ៉ាង ហោច ណាស់ ម្តង ពី មុន ។ រោង ចក្រ ទាំង នេះ បាន ជួល កម្ម ករ សរុប ចំនួន 119,002 នាក់ ក្នុង ចំណោម កម្ម ករ សរុប ប្រមាណ 500,000 នាក់ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ នាំ ចេញ ។ គំរូ នេះ មាន លក្ខណៈ ពិសេស ដោយ រោង ចក្រ ដែល ជួល ចន្លោះ ពី 101 ទៅ 6,614 កម្ម ករ ។

ទិន្នន័យ ដែល បាន ប្រមូល បាន បង្ហាញ ពី ការ មិន អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ ស្រប តាម ក្រុម ហ៊ុន ចំនួន ប្រាំ បី : បួន ផ្អែក លើ ស្តង់ដារ ការងារ ចម្បង របស់ ILO ទាក់ ទង នឹង ការងារ កុមារ ការងារ បង្ខំ ការ រើសអើង និង សេរី ភាព នៃ សមាគម ( FoA ) និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម គ្នា ។ និង ៤ ផ្សេងទៀត ផ្អែកលើ ច្បាប់ ជាតិ ដែល ទាក់ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ ៖ សំណង កិច្ចសន្យា និង ធនធាន មនុស្ស សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខភាព (OSH) និង ពេលវេលា ការងារ ។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។