របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ របស់ឥណ្ឌូនេស៊ី កាន់តែប្រសើរ៖ ការពិនិត្យឡើងវិញផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងអនុលោម

14 Dec 2018

របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ការងារ ល្អ ប្រសើរ (BWI) ឆ្នាំ ២០១៨ ទាក់ ទង នឹង ការ រក ឃើញ នៃ ការ វាយ តម្លៃ ដែល ធ្វើ ឡើង រវាង ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ និង ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅ ក្នុង រោងចក្រ ចំនួន ១៧២ ។ BWI បាន ជ្រើស រើស ផ្តោត ទៅ លើ បញ្ហា តិច ជាង មុន និង ផ្តល់ នូវ ការ វិភាគ យ៉ាង ស៊ី ជម្រៅ បន្ថែម ទៀត ដើម្បី ទាក់ ទាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍ ទៅ លើ ហេតុ ផល ទូទៅ សម្រាប់ ការ មិន អនុលោម តាម និង ដើម្បី បង្ហាញ ពី របៀប ដែល BWI កំពុង ប្រើប្រាស់ ការ រក ឃើញ របស់ ខ្លួន ដើម្បី ជូន ដំណឹង ដល់ ការ ផ្តួច ផ្តើម នា ពេល អនាគត ជា ពិសេស ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជាតិ ។ វា ផ្តោត ទៅ លើ បញ្ហា 20 ដែល មាន អត្រា មិន អនុលោម តាម ខ្ពស់ បំផុត ( មាន ន័យ ថា លើស ពី 40 ភាគ រយ ) ។ សម្រាប់ ផ្នែក នីមួយ ៗ នៃ ផ្នែក ទាំង នេះ ឯក សារ របាយការណ៍ ដែល ជា ហេតុ ផល នៃ ការ មិន អនុលោម តាម ព្រម ទាំង គូស បញ្ជាក់ ពី កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ BWI ជា ពិសេស ផ្នែក ដែល ហួស ពី សេវា ចម្បង ដើម្បី កាត់ បន្ថយ អត្រា នៃ ការ មិន អនុលោម តាម ។

ដូច នៅ ក្នុង របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ មុន សេចក្តី សង្ខេប ប្រតិបត្តិ ក៏ រួម បញ្ចូល ទាំង សេចក្តី សង្ខេប ដ៏ ទូលំទូលាយ មួយ នៃ អត្រា មិន អនុលោម តាម នៅ កម្រិត ចំណុច អនុលោម តាម ផង ដែរ ។ ជាមួយ គ្នា នេះ ដែរ តារាង ទិន្នន័យ ទូលំទូលាយ អាច រក បាន សម្រាប់ សំណួរ ដែល មិន អនុលោម តាម ទាំង អស់ នៅ ក្នុង ភ្ជាប់ ដើម្បី បម្រើ ជា សេចក្ដី យោង ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិង Bahasa Indonesia។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។