របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ របស់ ឥណ្ឌូនេស៊ី កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង

3 Jun 2021

«ឆ្នាំ ២០២០ ត្រូវ បាន គេ សម្គាល់ ឃើញ ដោយ ព្រឹត្តិការណ៍ ធំៗ ចំនួន ២ គឺ ជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 និង ការ អនុម័ត ច្បាប់ Omnibus ដែល ជា បទ ប្បញ្ញត្តិ ការងារ ថ្មី។ ពេញ មួយ ឆ្នាំ យើង ខិតខំ ធ្វើ ការ ដើម្បី បំពេញ កិច្ចការ ដែល យើង កំពុង ប្រឈម មុខ ហើយ ព្យាយាម ធ្វើ ជា កម្លាំង រក្សា ស្ថេរ ភាព និង គាំទ្រ ដល់ ដៃ គូ របស់ យើង»។ Maria João Vasquez កម្មវិធី Better Work Indonesia

វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ឥណ្ឌូនេស៊ី មាន ផ្លូវ កំណើន វិជ្ជមាន ចូល ឆ្នាំ ២០២០ ហើយ សមាគម វាយនភ័ណ្ឌ ឥណ្ឌូនេស៊ី (API) បាន ព្យាករ ថា អត្រា កំណើន ប្រចាំ ឆ្នាំ មាន ៥ ភាគរយ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវ បាន វាយ ប្រហារ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ COVID-19 ហើយ ឥឡូវ នេះ ប្រទេស នេះ នៅ តែ ប្រឈម នឹង វិបត្តិ សុខភាព សាធារណៈ។ ដើម្បី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង តម្រូវ ការ បន្ទាន់ នៅ លើ ដី ការងារ ល្អ ប្រសើរ ឥណ្ឌូនេស៊ី បាន សម្រប សម្រួល ការ គាំទ្រ របស់ ខ្លួន ចំពោះ រោង ចក្រ និង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កាន់ តែ ទូលំទូលាយ ដើម្បី យក ឈ្នះ លើ ឧបសគ្គ ដែល បង្ក ឡើង ដោយ ជំងឺ រាតត្បាត នេះ ។ ការ ឆ្លើយ តប នេះ រួម មាន ការ ពង្រឹង សុវត្ថិភាព ការងារ និង ការ គាំទ្រ សុខភាព ការ សាក ល្បង ពី ចម្ងាយ នៃ ការ ត្រួត ពិនិត្យ ពី ចម្ងាយ នៃ លក្ខខណ្ឌ ការងារ រក្សា រោងចក្រ ឲ្យ មាន ការ ទាក់ ទង យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ អាជ្ញាធរ ជាតិ និង ការ កសាង លើ រចនាសម្ព័ន្ធ កិច្ច សន្ទនា សង្គម និង ដំណើរ ការ ដើម្បី ស្វែង រក ដំណោះ ស្រាយ ស្មើ ភាព ចំពោះ បញ្ហា ដែល កំពុង ប្រឈម មុខ នឹង កម្មករ និង និយោជក របស់ ពួក គេ។ កម្ម វិធី នេះ បាន ឈាន ទៅ មុខ នៅ លើ ផ្លូវ របស់ ខ្លួន ដើម្បី ធានា ការ អនុលោម តាម និង ពង្រឹង ប្រព័ន្ធ ទី ផ្សារ ការងារ និង ស្ថាប័ន នៅ ក្នុង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។