របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ របស់ វៀតណាម ល្អប្រសើរ ជាង មុន ៖ ការ ពិនិត្យ ឡើង វិញ ផ្នែក ឧស្សាហកម្ម និង អនុលោម

24 Jul 2017

របាយការណ៍នេះ ទាក់ទងនឹងការរកឃើញនៃការវាយតម្លៃដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរោងចក្រចំនួន ២៥៧ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ក្នុងកំឡុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។ វា បង្ហាញ រូប ថត នៃ អត្រា មិន អនុលោម តាម នៅ ក្នុង តំបន់ ជា ច្រើន ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង សិទ្ធិ គ្រឹះ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ។ វា ក៏ ផ្តល់ នូវ ការ យល់ ដឹង ដែល ដឹក នាំ ដោយ រោង ចក្រ ទៅ លើ អ្នក បើក បរ សំខាន់ ៗ នៃ ការ មិន អនុលោម តាម ដោយ ផ្អែក លើ ការ វាយ តម្លៃ និង ការងារ ទី ប្រឹក្សា របស់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាមួយ សហគ្រាស ។

លើស ពី នេះ ទៀត របាយការណ៍ នេះ ក៏ ពិនិត្យ មើល ទិន្នន័យ និន្នាការ សម្រាប់ បញ្ហា ដែល បាន ជ្រើស រើស ដែល ឥឡូវ នេះ ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ រាយការណ៍ ជា សាធារណៈ នៅ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម ដែល មិន ត្រឹម តែ ជួយ កសាង រូបភាព នៃ ទេសភាព អនុលោម តាម ក្នុង រយៈពេល ៦ ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង ផ្តល់ នូវ ការ បង្ហាញ ពី បញ្ហា ដែល ទំនង ជា នឹង លេច ចេញ មក សម្រាប់ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ជា អាទិភាព ដោយ រោងចក្រ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ប្រឈម នឹង ការ បង្ហាញ ជា សាធារណៈ កាន់ តែ ច្រើន អំពី លក្ខខណ្ឌ ការងារ របស់ ពួក គេ – និង ការ អនុលោម តាម ផ្លូវ ច្បាប់ – នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ខាង មុខ នេះ ។

លទ្ធ ផល វាយ តម្លៃ ពី រោង ចក្រ ដែល បាន គ្រប ដណ្តប់ នៅ ក្នុង របាយការណ៍ នេះ គឺ ស្រប ទៅ នឹង ការ រក ឃើញ នៃ របាយការណ៍ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ពី មុន ដោយ មិន អនុលោម តាម យ៉ាង ខ្លាំង បំផុត នៅ ក្នុង ក្រុម ការងារ ជា ពិសេស សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខ ភាព និង កិច្ច សន្យា និង ធនធាន មនុស្ស ។ ទាក់ ទង នឹង ស្តង់ដារ ការងារ ចម្បង ការ ជជែក ពិភាក្សា រួម និង ការ ជ្រៀត ជ្រែក គ្រប់ គ្រង គឺ ជា ឧបសគ្គ អនុលោម តាម ដ៏ សំខាន់ សំរាប់ រោង ចក្រ ។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។