ការងារល្អប្រសើរនៅវៀតណាម: របាយការណ៍យោគ យល់ ៧

4 Jul 2014

វៀតណាមធ្វើការងារល្អជាងមុន

របាយការណ៍ នេះ ផ្តោត សំខាន់ លើ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ នៅ ក្នុង ទីក្រុង ហូជីមិញ និង ខេត្ត ជុំវិញ ខ្លួន។ កម្ម វិធី នេះ ចូល រួម ជាមួយ រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ដោយ ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ ឯក រាជ្យ និង ផ្តល់ សេវា ទី ប្រឹក្សា និង ការ ហ្វឹក ហាត់ ។ របាយការណ៍ នេះ គឺ ជា ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នៃ ការ រក ឃើញ ពី ការ វាយ តម្លៃ របស់ ប្រទេស វៀតណាម ការងារ ល្អ ប្រសើរ ដែល ជា លទ្ធ ផល បង្កើត មូលដ្ឋាន សម្រាប់ ការងារ ទី ប្រឹក្សា ឯក ជន របស់ ខ្លួន នៅ កម្រិត រោង ចក្រ ។

ជា ផ្នែក មួយ នៃ អាណត្តិ របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ មាន ការ កែ លម្អ ជា បន្ត បន្ទាប់ និង ចែក រំលែក ព័ត៌មាន ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ វៀតណាម ផលិត របាយការណ៍ សំយោគ សាធារណៈ ចំនួន ពីរ ក្នុង មួយ ឆ្នាំ ( ដែល មាន ទិន្នន័យ អនុលោម តាម ការ ប្រមូល ផ្តុំ ពី រោង ចក្រ ក្នុង រយៈ ពេល រាយ ការណ៍ រយៈ ពេល ដប់ ពីរ ខែ ) ។ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 2013 របាយការណ៍ សំយោគ សាធារណៈ មួយ ក្នុង ចំណោម របាយការណ៍ ទាំង ពីរ ត្រូវ បាន ជំនួស ដោយ របាយការណ៍ " សោកនាដកម្ម " ដែល ផ្តោត អារម្មណ៍ ជាង មុន ដែល ពិនិត្យ មើល បញ្ហា សំខាន់ ៗ ដែល ប៉ះ ពាល់ ដល់ ឧស្សាហកម្ម នេះ ។

របាយការណ៍ សំយោគ លើក ទី ៧ នេះ ផ្តល់ នូវ ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នៃ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ក្នុង រោងចក្រ ចំនួន ១៣៧ ក្នុង រយៈពេល ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ – មករា ២០១៤។ ក្នុងនោះ ១២១ នាក់ ត្រូវបាន វាយ តម្លៃ ច្រើន ជាង ១ ដង ដោយ ការងារ ល្អ ប្រសើរ វៀតណាម ។ ផ្នែក III រួម មាន ព័ត៌មាន តែ លើ រោង ចក្រ ទាំង នេះ ប៉ុណ្ណោះ ដែល បង្ហាញ ពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នៃ ការ អនុលោម តាម ដែល បាន សង្កេត ឃើញ រវាង ទស្សន កិច្ច វាយ តម្លៃ ពី មុន និង ថ្មី បំផុត ។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។