Chihoko Asada-Miyakawa

Chihoko Asada-Miyakawa

ជំនួយការអគ្គនាយករង និងថ្នាក់តំបន់អាស៊ាន និងប៉ាស៊ីហ្វិក

ILO

លោកស្រី Chihoko Asada-Miyakawa បាន បម្រើការ ជា ជំនួយ ការ នាយក រង និង នាយក ប្រចាំ តំបន់ របស់ ILO ប្រចាំ តំបន់ អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃ ទី ១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០។ ដូច នេះ នាង បាន ត្រួត ពិនិត្យ ប្រតិបត្តិ ការ របស់ ILO នៅ ក្នុង រដ្ឋ ជា សមាជិក ILO ចំនួន 36 នៅ អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក ។

ផ្នែក សំខាន់ មួយ នៃ តួនាទី របស់ នាង គឺ ដើម្បី ជំរុញ និង ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ សន្ទនា រវាង ដៃ គូ សង្គម ( រដ្ឋាភិបាល កម្ម ករ និង និយោជក ) នៅ ទូទាំង អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក ដោយ ជួយ ពួក គេ ឲ្យ អភិវឌ្ឍ និង អនុវត្ត យុទ្ធ សាស្ត្រ ដែល ជាប់ ទាក់ ទង គ្នា ដែល ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ដែល ជាប់ ទាក់ ទង នឹង ការ អភិវឌ្ឍ និរន្តរ៍ ។

មុន នេះ លោកស្រី បាន តំណាង រដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន នៅ ឯ គណៈ អភិបាល ILO ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ តួនាទី របស់ លោកស្រី ក្នុង នាម ជា ជំនួយការ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ការងារ អន្តរជាតិ នៅ ក្នុង ក្រសួង សុខាភិបាល ការងារ និង សុខុមាលភាព ជប៉ុន។ រវាង ឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៨ លោកស្រី Asada-Miyakawa បាន ធ្វើ ការ ឲ្យ ទីភ្នាក់ងារ កែ ច្នៃ ទីក្រុង រណប ពូន ឋាន អនុ ប្រធានាធិបតី ទទួល បន្ទុក លំនៅឋាន នៅ ប្រទេស ជប៉ុន។ នាង បាន បម្រើ ការ ជា ប្រធាន ក្រុម ការងារ G-20 ក្រោម គណៈ ប្រធាន G-20 ជប៉ុន ក្នុង ឆ្នាំ 2019 ។ លោកស្រី ក៏ ជា អគ្គលេខាធិការ រង ផ្នែក គោលនយោបាយ ស្តី ពី សង្គម លោ ក នៅ ការិយាល័យ ខុទ្ទកាល័យ ប្រទេស របស់ លោកស្រី ព្រមទាំង ជា អគ្គនាយក នៃ ការិយាល័យ ការងារ Shizuoka នៅ ក្នុង ក្រសួង សុខាភិបាល ការងារ និង សុខុមាលភាព។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១០ ដល់ឆ្នាំ២០១១ លោកស្រីជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការអន្តរជាតិ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការងារឆ្នាំមុនថា ក្នុងនាម ជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសម្របសម្រួលគោលនយោបាយអន្តរជាតិ ទាំងតួនាទីក្នុងក្រសួង សុខាភិបាល ក្រសួងការងារ និងសុខុមាលភាពជប៉ុន។

កញ្ញា Asada-Miyakawa កាន់ សញ្ញាប័ត្រ ផ្នែក គោល នយោបាយ សាធារណៈ (MPP) ពី សាលា រដ្ឋាភិបាល John F. Kennedy សាកល វិទ្យាល័យ Harvard ក្នុង ទីក្រុង Cambridge សហរដ្ឋ អាមេរិក។ នាង បាន បញ្ចប់ ការ សិក្សា បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែក ច្បាប់ ពី មហា វិទ្យាល័យ ច្បាប់ សាកល វិទ្យាល័យ តូក្យូ ក្នុង ប្រទេស ជប៉ុន ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។