សារ៉ា ថូម៉ាស

សារ៉ា ថូម៉ាស

មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនង
ភ្ជាប់៖

ទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

សារ៉ា ថូម៉ាស គឺ ជា មន្ត្រី ទំនាក់ទំនង ការងារ ល្អ ប្រសើរ ដែល មាន មូលដ្ឋាន នៅ ទី ស្នាក់ ការ កណ្តាល ILO ក្នុង ទី ក្រុង ហ្សឺណែវ ។ សារ៉ា គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធសម្រាប់កម្មវិធីនេះ រួមមានទំនាក់ទំនងការងារកាន់តែប្រសើរជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិ និងអន្តរជាតិ អ្នកតំណាងរាស្ត្រសកល និងការដាក់លេីកទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការមេ ILO និង IFC។ សារ៉ា បាន ចូល រួម ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង បន្ទាប់ ពី ធ្វើ ការ ជា អ្នក កាសែត គ្រប ដណ្តប់ លើ បញ្ហា សិទ្ធិ ស្ត្រី និង អន្តោប្រវេសន៍ សំរាប់ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ អន្តរ ជាតិ ជា ច្រើន ។ នាង ក៏ បាន បម្រើ ការ ជា អ្នក និពន្ធ កាសែត ដែល មាន មូលដ្ឋាន នៅ សហ រដ្ឋ អាមេរិក និង បាន កែ សម្រួល គម្រោង ប្រវែង សៀវភៅ រួម ទាំង រឿង មិន ប្រឌិត ថ្មី ៗ នេះ ស្តី ពី សុខ ភាព ការងារ និង សុវត្ថិភាព និង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ វប្បធម៌ អង្គ ការ ។

សារ៉ា បាន បង្រៀន ការ សរសេរ និង ការ ស្រាវជ្រាវ ជា គ្រូ បង្រៀន នៅ ក្នុង កម្ម វិធី សរសេរ ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រ របស់ សាកល វិទ្យាល័យ កូឡុំប៊ី និង បាន ធ្វើ ការ ជា ទី ប្រឹក្សា នៅ មជ្ឈមណ្ឌល សរសេរ របស់ សាកល វិទ្យាល័យ ។ ពី មុន នាង គឺ ជា អ្នក សារ ព័ត៌មាន សម្រាប់ ផ្ទះ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ ជា សកល ភែនហ្គីន និង ម៉ាក់មីលឡេន ដែល ជា កន្លែង ដែល នាង បាន គ្រប់ គ្រង យុទ្ធនា ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ សំរាប់ សៀវភៅ រួម ទាំង អ្នក ដែល ផ្តោត លើ សិទ្ធិ មនុស្ស ប្រវត្តិ សាស្ត្រ សង្គ្រាម យុត្តិធម៌ សង្គម និង បញ្ហា ស្ត្រី ។ សារ៉ា មាន សញ្ញាប័ត្រ ផ្នែក សិល្បៈ ល្អ ក្នុង ការ សរសេរ ពី សាកល វិទ្យាល័យ កូឡុំប៊ី និង BA មក ពី សាកល វិទ្យាល័យ ទូឡាណេ ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។