ទិវា ពិភពលោក ប្រឆាំង ការ ជួញដូរ មនុស្ស ៖ ILO, Better Work and partners joins forces to toacking human traffickingacross អេហ្ស៊ីប's supply chains

31 Jul 2023

CAIRO ប្រទេសអេហ្ស៊ីប ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ២០២៣ ការងារល្អប្រសើរ រំលេចនូវសកម្មភាពជាច្រើន ដែលខ្លួនបានធ្វើជាមួយដៃគូនៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបពេញមួយឆ្នាំ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការជួញដូរមនុស្សស្របតាមប្រធានបទឆ្នាំនេះ "ឈានដល់រាល់ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្ស ទុកចោលគ្មាននរណាម្នាក់នៅពីក្រោយនោះទេ"។

ការជួញដូរមនុស្សគឺជាការរើសយក , ដឹកជញ្ជូន, ផ្ទេរ, ការកាន់កាប់ឬទទួលមនុស្សតាមរយៈកម្លាំង, ការក្លែងបន្លំឬការបោកបញ្ឆោត, មានគោលបំណងដើម្បីទាញយកប្រាក់ចំណេញ។ បុរស ស្ត្រី និង កូន គ្រប់ អាយុ និង ពី គ្រប់ សាវតា អាច ក្លាយ ជា ជន រង គ្រោះ នៃ ឧក្រិដ្ឋ កម្ម នេះ ដែល កើត ឡើង ជា សកល ។

យោង តាម របាយការណ៍ Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, Walk Free– ផលិត រួម គ្នា ដោយ អង្គការ ILO និង អង្គការ អន្តរជាតិ សម្រាប់ ការ ធ្វើ ចំណាក ស្រុក (IOM) – បច្ចុប្បន្ន មាន មនុស្ស ជាង ២៧ លាន នាក់ កំពុង រក ឃើញ ខ្លួន ឯង ក្នុង ស្ថានភាព ការងារ បង្ខំ។ នេះ បក ប្រែ ទៅ ជា មនុស្ស 3.5 នាក់ សម្រាប់ មនុស្ស រាប់ ពាន់ នាក់ ជា សកល ។ ស្ទើរតែ ១២ លាន នាក់ ក្នុង ចំណោម នោះ គឺ ជា ស្ត្រី និង ក្មេង ស្រី ខណៈ ដែល ជាង បី លាន នាក់ ជា កុមារ។

អ្នក ជួញ ដូរ ជា ញឹក ញាប់ ប្រើ អំពើ ហិង្សា ឬ ភ្នាក់ងារ ការងារ ក្លែង ក្លាយ និង ការ សន្យា ក្លែង ក្លាយ អំពី ការ អប់រំ និង ឱកាស ការងារ ដើម្បី បោក បញ្ឆោត និង បង្ខំ ជន រង គ្រោះ របស់ ពួក គេ ។

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ILO – តាមរយៈកម្មវិធីការងារកាន់តែប្រសើរ សកម្មភាពពន្លឿនការលុបបំបាត់ការងារកុមារក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅអាហ្វ្រិក (ACCEL AFRICA) ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅអេហ្ស៊ីប គម្រោងនិងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិសម្រាប់យុទ្ធនាការនិងទប់ស្កាត់ការចំណាកស្រុកខុសច្បាប់និងការជួញដូរមនុស្ស (NCCPIM & TIP) នៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីប – បានដំណើរការសិក្ខាសាលាចំនួន២នៅ Cairo និង Alexandria នៅចុងខែឧសភានិងដើមខែមិថុនា។

ការ ផ្តួច ផ្តើម ទាំង នេះ បាន ផ្តោត លើ វិធី ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស ដោយ បង្កើន ការ យល់ ដឹង ក្នុង ចំណោម អាជីវកម្ម អំពី ហានិភ័យ នៃ ការងារ បង្ខំ ក្នុង ការ ផលិត សេវា កម្ម និង ប្រតិបត្តិ ការ ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង សកម្ម ភាព របស់ ពួក គេ ព្រម ទាំង ការ លុប បំបាត់ ការងារ កុមារ នៅ ទូទាំង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ របស់ អាហ្វ្រិក ។ សិក្ខា សាលា នេះ ត្រូវ បាន ផ្តល់ មូលនិធិ ដោយ ក្រសួង ការ បរទេស សហ រដ្ឋ អាមេរិក និង ចក្រ ភព អង់គ្លេស នៃ ប្រទេស ហូឡង់ ។

ការផ្តួចផ្តើមទាំងនេះ គឺស្របគ្នាជាមួយផែនការសកម្មភាពជាតិឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ សម្រាប់យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទម្រង់អាក្រក់បំផុតនៃការងារកុមារ និងគ្រួសារគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីប និងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិលើកទី៣ ឆ្នាំ២០២២-២០២៦ ស្តីពីយុទ្ធនាការ និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

តំណាង កម្មករ រួម ទាំង សមាជិក សហព័ន្ធ ឧស្សាហកម្ម អេស៊ីលីដា គឺ ជា អ្នក ចូលរួម ដ៏ សំខាន់ ក្នុង សិក្ខាសាលា។ ក្នុង អំឡុង សម័យ ប្រជុំ អ្នក ចូល រួម មាន ឱកាស ពិភាក្សា និង រៀន អំពី លក្ខណៈ នៃ ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ តួ នាទី របស់ អាជីវកម្ម ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ ការងារ កុមារ និង ទម្រង់ ផ្សេង ៗ នៃ ការងារ បង្ខំ និង ការ កេង ប្រវ័ញ្ច ការងារ ។

H.E. Ambassador Naela Gabr, Chairperson of NCCPIM & TIP បានបើកវគ្គ។ លោកស្រី បាន គូស បញ្ជាក់ ពី កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស តួនាទី សំខាន់ របស់ និយោជក ក្នុង ការ លុប បំបាត់ និង ទប់ស្កាត់ ការ ជួញដូរ មនុស្ស នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ និង សារៈ សំខាន់ នៃ ការ មាន ការ ការពារ និង គាំទ្រ វិធានការ នានា សម្រាប់ ជន រង គ្រោះ។

នាង បាន និយាយ ថា " និយោជក ដើរ តួ នាទី ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ ក្នុង ការ បង្កើត ឱកាស ការងារ និង ផ្តល់ នូវ បរិស្ថាន ការងារ ដែល មាន សុវត្ថិភាព សំរាប់ ការងារ ត្រឹម ត្រូវ ។ " «ខ្ញុំ សូម លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ អ្នក ចូល រួម រោងការ ឲ្យ បន្ត កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ ខ្លួន ក្នុង ទិស ដៅ នេះ ដោយ ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ការ ធ្វើ ចំណាក ស្រុក ខុស ច្បាប់ ការ រត់ ពន្ធ ជន ចំណាក ស្រុក និង ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស»។

ក្នុង សិក្ខាសាលា នេះ អ្នក ចូល រួម ត្រូវ បាន លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ ពង្រឹង កូដ រៀង ៗ ខ្លួន នៃ ការ ប្រព្រឹត្ត របស់ ក្រុម ហ៊ុន របស់ ពួក គេ ទាក់ ទង នឹង ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស ដើម្បី ធានា នូវ បរិស្ថាន សុវត្ថិភាព ដែល គ្មាន ការ អនុវត្ត ណា មួយ អាច ស្ថិត នៅ ក្រោម ប្រភេទ នេះ ។

លោក Eric Oechslin នាយក ក្រុមហ៊ុន ILO Cairo ក្រុម ការងារ គួរសម និង ការិយាល័យ ប្រទេស បាន និយាយ ថា ៖ « សិក្ខាសាលា ទាំង នេះ គឺ ជា ជំហាន ដ៏ សំខាន់ មួយ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ការ ជួញដូរ មនុស្ស និង ទម្រង់ ដ៏ អាក្រក់ បំផុត នៃ ការងារ កុមារ » ។

យោង តាម ច្បាប់ ការងារ អេហ្ស៊ីប 15 គឺ ជា អាយុ អប្បបរមា ស្រប ច្បាប់ សម្រាប់ ការងារ ។ កម្មករ អាយុ ក្រោម ១៨ ឆ្នាំ ត្រូវ បាន គេ ចាត់ ទុក ថា ជា ក្មេង ជំទង់ ហើយ អាច ធ្វើ ការ បាន ប៉ុន្តែ គ្រាន់ តែ ស្ថិត នៅ ក្រោម លក្ខខណ្ឌ ជាក់លាក់ ប៉ុណ្ណោះ។

«ការ ចូល រួម របស់ តំណាង កម្មករ និយោជក គឺ ជា ធាតុ សំខាន់ មួយ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា នេះ។ អូកលីន បាន និយាយ ថា វា ក៏ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ការ តាំង ចិត្ត និង ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត របស់ អាជីវកម្ម ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា នេះ ស្រប ទៅ នឹង រដ្ឋាភិបាល អេហ្ស៊ីប និង កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ ILO ក្នុង ការ លុប បំបាត់ ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស ។ "

យោង តាម ការ ប៉ាន់ ស្មាន សកល ចុង ក្រោយ បំផុត កុមារ 152 លាន នាក់ បាន ចូល រួម ក្នុង ការងារ កុមារ ហើយ មនុស្ស ពេញ វ័យ និង កុមារ 25 លាន នាក់ កំពុង ធ្វើ ការ បង្ខំ រួម ទាំង នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល ផង ដែរ ។ 

ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ និង វាយនភណ្ឌ មិន មាន ករណី លើក លែង ទេ ដោយ វិស័យ នេះ ត្រូវ បាន រំខាន ដោយ ការ ព្រួយ បារម្ភ អំពី ការងារ ដោយ បង្ខំ ជា សកល ។

" ពាណិជ្ជ កម្ម អាច ជា កត្តា ដ៏ មាន ឥទ្ធិ ពល មួយ ក្នុង ការ លុប បំបាត់ ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស ដោយ ក្លាយ ជា ផ្នែក ដ៏ សកម្ម មួយ នៃ កិច្ច សន្ទនា ការ អភិវឌ្ឍ ការ យល់ ដឹង និង ការ យល់ ដឹង ពី ហានិភ័យ ដែល ទាក់ ទង នឹង ការ ចូល រួម របស់ យើង ក្នុង ករណី បែប នេះ " នេះ បើ យោង តាម សម្តី របស់ អ្នក ចូល រួម បាហឺ បេកឃឺរី អ្នក គ្រប់ គ្រង ធនធាន មនុស្ស ប្រទេស នៅ រោង ចក្រ សម្លៀកបំពាក់ ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ ល្អ ប្រសើរ Vogue Velocity និង Velocity Apparelz Co . " ដោយ យល់ ពី របៀប ដោះ ស្រាយ ស្ថាន ភាព ទាំង នេះ " ដោយ យល់ ពី របៀប ដោះ ស្រាយ ស្ថាន ភាព ទាំង នេះ ។ " ដែល ត្រូវ ទាក់ ទង និង វិធី រាយ ការណ៍ ពី ទី ភ្នាក់ងារ ជ្រើស រើស មិន ត្រឹម ត្រូវ គឺ ជា ព័ត៌មាន ដ៏ មាន តម្លៃ មួយ នៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ នេះ ។ "

អ្នក ចូល រួម ផ្សេង ទៀត បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ពី សារៈ សំខាន់ នៃ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង រួម គ្នា ពី ធាតុ ផ្សេង ៗ នៃ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល និង មូលដ្ឋាន ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ និង លុប បំបាត់ ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស និង ផល វិបាក របស់ វា នៅ ក្នុង ពិភព ការងារ ។

លោក Ahmed El Sheribny អ្នក ចាត់ ការ អនុលោម តាម នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ Trans Africa ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ ដោយ ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន និយាយ ថា ការ កំណត់ ថា តើ ម៉ាក ដៃ គូ មាន គោល នយោបាយ ប្រឆាំង ការ ជួញ ដូរ ដែល បាន បង្កើត ឡើង យ៉ាង ល្អ ឬ អត់ គឺ ជា ធាតុ ចាំបាច់ មួយ ដើម្បី ធានា នូវ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ដែល មាន សុខ ភាព ល្អ ។

ក្នុង ចំណោម កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ចម្បង ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ ការ ជួញ ដូរ គោល នយោបាយ និង យន្ត ការ របស់ មនុស្ស ដែល ដោះ ស្រាយ ការ ខូច ខាត សម្រាប់ ជន រង គ្រោះ កាន់ កាប់ កន្លែង ពិសេស មួយ ។ ពួក គេ មាន សារៈ សំខាន់ សំរាប់ ការ ស្តារ ឡើង វិញ របស់ ជន រង គ្រោះ ការ ស្តារ ឡើង វិញ នូវ សិទ្ធិ របស់ ពួក គេ និង ការ ការពារ ការ រង គ្រោះ ឡើង វិញ របស់ ពួក គេ ។

ការ អនុម័ត ពិធី សារ ILO ដែល បំពេញ បន្ថែម អនុ សញ្ញា ការងារ ដែល មាន សច្ចាប័ន យ៉ាង ទូលំទូលាយ បាន បន្ថែម ទម្ងន់ ទៅ លើ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង អន្តរ ជាតិ ដើម្បី បង្កើន ការ ទទួល បាន ដំណោះ ស្រាយ សម្រាប់ ជន រង គ្រោះ នៃ ការ ជួញ ដូរ ដោយ មិន គិត ពី វត្តមាន ឬ ស្ថាន ភាព ស្រប ច្បាប់ របស់ ពួក គេ នៅ ក្នុង ប្រទេស ដែល ពួក គេ ត្រូវ បាន កេង ប្រវ័ញ្ច នោះ ទេ ។ 

នីតិវិធី Remedy សម្រាប់ ជន រង គ្រោះ នៃ ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស មាន វត្តមាន រួច ទៅ ហើយ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដៃ គូ ការងារ ល្អ ប្រសើរ មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង ប្រទេស ។ 

" ក្រុម ហ៊ុន របស់ យើង មាន មន្ត្រី ត្អូញត្អែរ ដែល មាន ប្រវត្តិ ចិត្ត សាស្ត្រ រឹង មាំ ទទួល ខុស ត្រូវ លើ ករណី ទាំង នេះ " នេះ បើ តាម សម្តី របស់ លោក ម៉ូហាមេដ តាហា អ្នក គ្រប់ គ្រង អនុលោម តាម ប្រទេស ជាមួយ Vogue Velocity និង Velocity Apparelz Co ។ មន្ត្រី ក្រុមហ៊ុន រូប នេះ កាលពី ពេល ថ្មីៗ នេះ បាន គាំទ្រ ការ ស្តារ ឡើង វិញ និង ការ ស្តារ ឡើង វិញ ប្រកប ដោយ ជោគជ័យ នៅ កន្លែង ធ្វើការ របស់ បុគ្គលិក អេត្យូពី ជា ច្រើន នាក់ ដែល បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ទី តាំង ទៅ ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ក្រោយ ពី បាន រត់ គេច ពី សង្គ្រាម នៅ ក្នុង ប្រទេស របស់ ខ្លួន។

" អ្នក ដែល នៅ រស់ រាន មាន ជីវិត ពី ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស និង បទ ពិសោធន៍ ដ៏ ឈឺ ចាប់ ផ្សេង ទៀត អាច នឹង មិន ចូល ចិត្ត ចែក រំលែក ឬ បើក ចំហ អំពី អ្វី ដែល ពួក គេ ត្រូវ បាន ប្រឈម មុខ នោះ ទេ " នេះ បើ យោង តាម សម្តី របស់ លោក ម៉ូហាមេដ សាឡេ អ្នក គ្រប់ គ្រង អនុលោម តាម នៅ ឡូតូស ម៉ាស ។ «ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រាកដ ថា ពួក គេ ដាក់ ការងារ នៅ ក្នុង បរិយាកាស សុវត្ថិភាព មួយ ដែល គោរព សិទ្ធិ របស់ ពួក គេ គឺ ជា អ្វី ដែល ក្រុមហ៊ុន ទាំង អស់ គួរ តែ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង ដើម្បី ជួយ ពួក គេ ឲ្យ យក ឈ្នះ ការ ប្រយុទ្ធ ស្ងៀម ស្ងាត់ របស់ ពួក គេ»។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Highlight 4 Sep 2023

របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ ដំបូង របស់ ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ដែល ប្រសើរ ជាង នេះ ៖ ឧបសគ្គ និង ការ បន្លិច

ផ្ទះអេស៊ីលីប, Global news, Highlight27 Jan 2022

គិលានុបដ្ឋាយិកា ដែល មិន ចេះ អក្សរ របស់ ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ៖ ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ស្ត្រី និង ការ បង្កើន ការងារ របស់ ពួក គេ

រឿង ជោគជ័យ 7 Jun 2021

ការ បង្កើត កម្ម វិធី ប្រទេស ថ្មី មួយ ក្នុង អំឡុង ពេល រាតត្បាត ទូទាំង ពិភព លោក

Updates 30 Mar 2021

អេហ្ស៊ីប Updates

Uncategorized 10 Mar 2021

សិក្ខាសាលា BWEG នាំ មក នូវ ការ គ្រប់ គ្រង អគ្គី ភ័យ ដឹង ពី របៀប ធ្វើ ឲ្យ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

Uncategorized 10 Mar 2021

ពិធីការ អត់ធ្មត់ សូន្យ

Uncategorized 10 Mar 2021

ការងារ ល្អ ប្រសើរ អេហ្ស៊ីប គាំទ្រ ឧស្សាហកម្ម ក្នុង ស្រុក នៅ ពេល អាជីវកម្ម វិល ត្រឡប់ ទៅ ប្រទេស វិញ

Uncategorized 10 Mar 2021

សហព័ន្ធឧស្សាហកម្មអេស៊ីលីដា ៖ ជាកីឡាករដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យ

Uncategorized 10 Mar 2021

ជំហាន របស់ ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ឆ្ពោះ ទៅ មុខ ៖ យន្ត ការ ត្អូញត្អែរ អំពី ការ ចុះ ឈ្មោះ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។