ការងារ ឥណ្ឌូណេស៊ី កាន់តែ ប្រសើរ ៖ កម្មវិធី របស់ យើង

ឥណ្ឌូណេស៊ី ធ្វើការ ល្អ ប្រសើរ

បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១១ កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ខិតខំ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នាំ ចេញ និង បាន កើន ឡើង ដើម្បី រួម បញ្ចូល រោងចក្រ ដែល ចូល រួម ជាង ២០០ រោងចក្រ ដែល ឈាន ដល់ កម្មករ ជិត ៤០០.០០០ នាក់ ក្នុង នោះ មាន ៨០ ភាគរយ ជា ស្ត្រី។

ចាប់ តាំង ពី ដើម មក កម្ម វិធី នេះ បាន ដំណើរ ការ យ៉ាង ខ្ជាប់ ខ្ជួន នៅ កម្រិត ជា ច្រើន ។ ការ ចូល រួម កម្រិត រោង ចក្រ របស់ កម្ម វិធី នេះ ផ្តល់ នូវ សេវា ដែល ជាប់ ទាក់ ទង គ្នា ដែល គាំទ្រ ការ កែ លម្អ ជា បន្ត បន្ទាប់ សំរាប់ ភាព ប្រកួត ប្រជែង និង លក្ខខណ្ឌ ការងារ ដូច ជា ការ ហ្វឹក ហាត់ ពិសេស និង សេវា ទី ប្រឹក្សា ព្រម ទាំង ការ វាយ តម្លៃ ដែល មិន បាន ប្រកាស ប្រចាំ ឆ្នាំ នៃ លក្ខខណ្ឌ រោង ចក្រ វាស់ ស្ទង់ ការ អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ ចម្បង របស់ ILO និង ច្បាប់ ជាតិ ។

ថ្នាក់ជាតិ កម្មវិធី នេះ បាន នាំ មក នូវ អ្នក ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ផ្សេងៗ គ្នា រួម មាន ក្រសួង មហា អំណាច ដែល ជា សហព័ន្ធ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ចម្បង របស់ ឥណ្ឌូនេស៊ី សមាគម កម្មករ និយោជក ឥណ្ឌូនេស៊ី (APINDO) និង សមាគម វាយនភណ្ឌ ឥណ្ឌូនេស៊ី (API)។ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង នេះ បង្កើត ទិស ដៅ យុទ្ធ សាស្ត្រ នៃ កម្ម វិធី ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ លទ្ធ ផល និង អាទិភាព និង ការ កំណត់ ទស្សនៈ មួយ អំពី របៀប ដែល ផល ប្រយោជន៍ ផ្សេង ៗ អាច ត្រូវ បាន បំពេញ ។ កម្ម វិធី នេះ ក៏ បាន ចូល រួម ដោយ ផ្ទាល់ ជាមួយ ម៉ាក អន្តរ ជាតិ និង អ្នក លក់ រាយ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ដោយ ផ្តល់ ព័ត៌មាន អំពី ការ មិន អនុលោម តាម កម្រិត ក្រុម ហ៊ុន លើក កម្ពស់ ការ កែ លម្អ និង និរន្តរ ភាព នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ដែល អ្នក ទិញ ប្រភព និង ជះ ឥទ្ធិ ពល ដល់ ការ អនុវត្ត អាជីវកម្ម របស់ ក្រុម ហ៊ុន ដែល មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ធំ បំផុត ទៅ លើ វិស័យ នេះ ។

តាម រយៈ សកម្មភាព របស់ ខ្លួន ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នេះ ក្រុម ហ៊ុន Better Work Indonesia បាន ជួយ ឲ្យ ក្រុមហ៊ុន ដែល ចូល រួម ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ដោយ បង្កើន កម្រិត អនុលោម តាម ច្បាប់ ការងារ ជាតិ និង បទដ្ឋាន អន្តរជាតិ។ តាម រយៈ មុខ ងារ ប្រមូល ផ្តុំ របស់ ខ្លួន ក្នុង ចំណោម អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ សំខាន់ ៗ កម្ម វិធី នេះ បាន ផ្តល់ នូវ ព័ត៌មាន និង ទិន្នន័យ អំពី គោល នយោបាយ ការងារ ជាតិ នៅ ក្នុង ផ្នែក ជា ច្រើន ។

នៅឆ្នាំ ២០១៦ ការងារល្អប្រសើរ ឥណ្ឌូណេស៊ី បាន បង្កើត ស្ថាប័ន ជាតិ មួយ គឺ ភាព ជា ដៃគូ របស់ មូលនិធិ នៅ កន្លែង ធ្វើការ (Yayasan Kemitraan Kerja) ដើម្បី អនុវត្ត ដោយ ផ្ទាល់ នូវ ផ្នែក ខ្លះ នៃ កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង ទាន់ពេលវេលា ធានា នូវ និរន្តរភាព នៃ កម្មវិធី នេះ។  នៅ ដំណាក់ កាល បន្ទាប់ មូលនិធិ នឹង ពង្រីក តួ នាទី របស់ ខ្លួន បន្ថែម ទៀត និង ទទួល ខុស ត្រូវ លើ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ដោយសារ វា ក្លាយ ជា អង្គ ការ ដែល គាំទ្រ ដោយ ខ្លួន ឯង អចិន្ត្រៃយ៍ និង ពាក់ ព័ន្ធ ដែល ធ្វើ ការ ជា ដៃ គូ ជាមួយ អ្នក បោះ ឆ្នោត និង ការងារ ល្អ ប្រសើរ ព្រម ទាំង ILO កាន់ តែ ទូលំទូលាយ ។

ព្រះរាជាណាចក្រ ហូឡង់

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។