ការចូលរួម គោលនយោបាយ

នៅ ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ថ្មី ៗ នេះ ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន ផ្តោត កាន់ តែ ខ្លាំង ទៅ លើ ឥទ្ធិ ពល លើ គោល នយោបាយ ការងារ រីក ចម្រើន តាម រយៈ សមត្ថ ភាព ប្រមូល ផ្តុំ តែ មួយ គត់ របស់ យើង និង ការ ចូល ទៅ កាន់ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង ដែល អាច ទុក ចិត្ត បាន របស់ យើង នេះ គឺ ជា ផ្នែក សំខាន់ មួយ នៃ ទស្សនៈ របស់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ និរន្តរ៍ រយៈ ពេល វែង នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ពិភព លោក ដែល អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ត្រូវ បាន គាំទ្រ ដោយ គោល នយោបាយ ដែល កំណត់ អាទិភាព សុខុមាល ភាព ឧស្សាហកម្ម និង កម្ម ករ របស់ ខ្លួន ។  

ឱន ភាព ការងារ សម រម្យ ជា ច្រើន មិន អាច ដោះ ស្រាយ បាន តែ នៅ កម្រិត កន្លែង ធ្វើ ការ ប៉ុណ្ណោះ ។ ដំណោះ ស្រាយ និរន្តរ៍ តម្រូវ ឲ្យ មាន កំណែ ទម្រង់ គោល នយោបាយ និង ស្ថាប័ន ដោយ អ្នក បោះ ឆ្នោត នៅ កម្រិត វិស័យ ជាតិ និង ពិភព លោក ។ ផល ប៉ះ ពាល់ របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ អាច កាន់ តែ ខ្លាំង នៅ ពេល ដែល បង្កប់ នៅ ក្នុង ការ អន្តរាគមន៍ គោល នយោបាយ ILO កាន់ តែ ទូលំទូលាយ ។

ការចូល រួម គោល នយោបាយ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ទិន្នន័យ

ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ បាន ផ្តល់ ការ គាំទ្រ ដល់ រដ្ឋាភិបាល អង្គការ និយោជក និង កម្មករ ដើម្បី ទ្រទ្រង់ និង បង្កើន ការ អនុលោម តាម ច្បាប់ ការងារ រួម ទាំង ច្បាប់ ទាំង នោះ ដោយ ផ្អែក លើ បទដ្ឋាន ការងារ ស្នូល និង ការ គោរព គោលការណ៍ និង សិទ្ធិ គ្រឹះ នៅ កន្លែង ធ្វើការ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ឧបសគ្គ ក្នុង ការ បន្ត ការ កែ លម្អ នៅ ទូទាំង កម្ម វិធី ប្រទេស ទាំង អស់ នៅ តែ មាន ។ ការ ពិចារណា សំខាន់ មួយ គឺ របៀប ដែល ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ អាច មាន ផល ប៉ះ ពាល់ កាន់ តែ ខ្លាំង ក្នុង ការ ធ្វើ ការ រួម គ្នា ជាមួយ នឹង កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ ILO ក្នុង ការ ពង្រឹង រដ្ឋ បាល ការងារ រួម មាន ការ ត្រួត ពិនិត្យ ជា សាធារណៈ ស្ថាប័ន សន្ទនា សង្គម ជាតិ និង គោល នយោបាយ ទី ផ្សារ ការងារ ។ ជា ផ្នែក មួយ នៃ ILO ការងារ ល្អ ប្រសើរ មាន អំណាច ប្រមូល ផ្តុំ ដ៏ រឹង មាំ ដើម្បី នាំ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ មក ជាមួយ គ្នា ដើម្បី ដោះ ស្រាយ មូល ហេតុ គូស សំខាន់ នៃ ការ មិន អនុលោម តាម ជា បន្ត បន្ទាប់ នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ ។ តួនាទី នេះ កាន់ តែ មាន សារៈ សំខាន់ ដោយសារ អ្នក បោះ ឆ្នោត អភិវឌ្ឍ ផែនការ យុទ្ធ សាស្ត្រ រយៈ ពេល វែង សម្រាប់ កំណើន និរន្តរ៍ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ មាន អ្វី ជា ច្រើន ដែល ត្រូវ ធ្វើ ដើម្បី ស្ថាបនា វេទិកា សន្ទនា សង្គម ដូច្នេះ ពួក គេ ក្លាយ ជា មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ជា បន្ត បន្ទាប់ វិជ្ជមាន ។ ទិន្នន័យ គុណភាព តែ មួយ គត់ របស់ ការងារ ប្រសើរ ជាង មុន អំពី ការ អនុលោម តាម លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ការ អនុវត្ត សហគ្រាស ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ គឺ មាន តម្លៃ ដើម្បី ផ្តល់ អំណាច ដល់ អ្នក បោះ ឆ្នោត ជាតិ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ គោល នយោបាយ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ភស្តុតាង ដែល មាន ព័ត៌មាន ។ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ អាច ពង្រឹង សមត្ថភាព របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ ជះ ឥទ្ធិ ពល លើ ការ បង្កើត គោល នយោបាយ ល្អ នៅ ពេល អនាគត ដោយ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ ការ វិភាគ និង ការ ទាក់ ទង ទិន្នន័យ ដែល បាន ប្រមូល ដោយ កម្ម វិធី នេះ និង ការ ប្រមូល ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង ពី ប្រភព ផ្សេង ៗ រួម ទាំង អ្នក បោះ ឆ្នោត និង ស្ថាប័ន ផ្សេង ទៀត ។

ការងារល្អប្រសើរបានរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ ILO ក្នុងការគាំទ្រការអនុវត្តកំណែទម្រង់បទប្បញ្ញត្តិនានាដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម EU-វៀតណាម។ វិធី សាស្ត្រ របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង នៃ កិច្ច សន្ទនា គ្រប់ គ្រង កម្ម ករ រោង ចក្រ បាន ក្លាយ ជា ការ ចាក់ បញ្ចូល គ្នា នៅ ក្នុង កូដ កម្ម ករ ជាតិ លើក កម្ពស់ ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ទំនាក់ទំនង និង សហ ការ នៅ ទូទាំង សេដ្ឋ កិច្ច ។ ការងារល្អប្រសើរជាងមុន ក៏បានចូលរួមជួយជំរុញដល់យុទ្ធសាស្ត្រសម្លៀកបំពាក់ថ្មី និង Footwear របស់ប្រទេសនេះផងដែរ ដែលមានការផ្តោតខ្លាំងទៅលើការបង្កើនលក្ខខណ្ឌការងារ វិនិយោគលើជំនាញថ្មីៗ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់ឧស្សាហកម្មទៅលើបរិស្ថាន។

ការងារល្អប្រសើរជាងមុន គឺជាមធ្យោបាយមួយ ដែលប្រទេសនានាអាចបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ជាតិ និងផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញា ILO ដែលរួមមានតម្រូវការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារមួយចំនួន។ ឧទាហរណ៍ នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស និង ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ការ លើក ទឹក ចិត្ត បែប នេះ បាន លើក ទឹក ចិត្ត ប្រទេស ទាំង នោះ ឲ្យ អនុម័ត អនុសាសន៍ របស់ ILO ស្តី ពី កំណែ ទម្រង់ ច្បាប់ ការងារ និង បង្កើន ការ អនុលោម តាម អនុ សញ្ញា សំខាន់ របស់ ILO ។

វិធី សាស្ត្រ " ILO មួយ " របស់ ប្រទេស អេត្យូពី ផ្តល់ នូវ ការ អន្តរាគមន៍ យុទ្ធ សាស្ត្រ ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន ប៉ុន្តែ ត ភ្ជាប់ គ្នា ។ គំរូ នេះ បង្ហាញ ពី របៀប ដែល ការងារ ល្អ ប្រសើរ អាច ត្រូវ បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង អន្តរាគមន៍ ILO កាន់ តែ ទូលំទូលាយ និង របៀប ដែល កម្ម វិធី នេះ អាច រួម ចំណែក ដល់ គោល បំណង យុទ្ធ សាស្ត្រ របស់ ILO ។ ការ ប្រើប្រាស់ ការ លើក ទឹក ចិត្ត ពាណិជ្ជ កម្ម និង ការ វិនិយោគ គឺ ជា អ្នក បើក បរ ដ៏ សំខាន់ មួយ ដើម្បី សម្រេច គោល ដៅ គោល នយោបាយ ទាំង នេះ ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។