ការងារល្អប្រសើរ Viet Nam: កម្មវិធីរបស់យើង

ការងារល្អ Viet Nam

ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ចាប់ តាំង ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ មក ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam មាន គោល បំណង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង របស់ Viet Nam។

ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ចាប់ តាំង ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ មក ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam មាន គោល បំណង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង របស់ Viet Nam។ រោង ចក្រ ប្រហែល 400 នៅ ទូទាំង ប្រទេស បាន ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ជាមួយ និយោជិត ជិត 700,000 នាក់ ដែល ក្នុង នោះ 78 ភាគ រយ ជា ស្ត្រី ។ កម្ម វិធី នេះ លើក កម្ពស់ ស្តង់ដារ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ តាម រយៈ សេវា ហ្វឹក ហាត់ និង សិក្ខា សាលា ព្រម ទាំង ការ វាយ តម្លៃ ទី ប្រឹក្សា និង ការ អនុលោម តាម ។

នៅ កម្រិត ជាតិ លោក ទៀង រតនៈ សហការ ជា មួយ ដៃគូ ត្រីកោណ កណ្តាល រួម មាន ក្រសួង ការងារ លោក Viet Nam Chamber of Commerce and Industry និង គណៈ គ្រប់គ្រង ទូទៅ Viet Nam របស់ គណ បក្ស ពល ករ។ រួម គ្នា ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam និង ដៃ គូ បី ភាគី ធ្វើ ការ ដើម្បី លើក កម្ពស់ កំណែ ទម្រង់ ច្បាប់ ការងារ ដែល តម្រឹម Viet Nam ជាមួយ ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង អនុ សញ្ញា ILO ។ ភាព ជា ដៃ គូ បែប នេះ គឺ ចាំបាច់ សម្រាប់ Viet Nam ដើម្បី ចូល រួម យ៉ាង ពេញលេញ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល ស្រប តាម លក្ខខណ្ឌ នៃ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី ដែល មាន ស្រាប់ របស់ ខ្លួន ។ តួ នាទី របស់ ការងារ Viet Nam កាន់ តែ ប្រសើរ ក្នុង ការ ភ្ជាប់ ម៉ាក សកល និង អ្នក លក់ រាយ ជាមួយ ដៃ គូ សង្គម ។ វិធី សាស្ត្រ រួម នេះ ធានា ការ កែ លម្អ ជា បន្ត បន្ទាប់ នៃ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ។

តាម រយៈ អំណាច ប្រមូល ផ្តុំ របស់ ខ្លួន ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam ពង្រឹង ភាព ជា ដៃ គូ សាធារណៈ និង ឯកជន ។ ការ ផ្តួច ផ្តើម ស្ពាន អគារ នេះ គឺ ជា វេទិកា ជាតិ ដ៏ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព មួយ សម្រាប់ តារា សម្តែង ក្នុង វិស័យ សាធារណៈ និង ឯក ជន ដើម្បី ជួប ជុំ គ្នា ដើម្បី រៀន និង ពិភាក្សា អំពី ប្រធាន បទ ផ្សេង ៗ នៃ ផល ប្រយោជន៍ ទូទៅ ។ វេទិកា នេះ ពង្រឹង ការ ចូល រួម របស់ ដៃ គូ ជាមួយ គ្នា ក្នុង គោល បំណង គាំទ្រ ការ អនុលោម តាម ច្បាប់ ការងារ ជាតិ និង ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង លើក កម្ពស់ ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា រួម និង សកម្ម ភាព រួម គ្នា ។ ដោយ ផ្ទេរ ចំណេះ ដឹង ក្នុង ចំណោម និង សមត្ថ ភាព កសាង ដៃ គូ បី ភាគី ភាព ជា ដៃ គូ នេះ ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជាតិ និង គម្រោង ILO ផ្សេង ទៀត បាន ធ្វើ ឲ្យ កម្ម វិធី នេះ អាច បង្កើត ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ ការ កំពប់ ទៅ កាន់ វិស័យ ផ្សេង ទៀត នៃ សេដ្ឋ កិច្ច ដូច ជា អេឡិចត្រូនិច ។

ការកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយជោគជ័យជាមួយក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម (MoIT) ស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សម្លៀកបំពាក់វាយនភ័ណ្ឌ និង Footwear របស់ក្រុមហ៊ុន Viet Nam នាពេលនេះ សហការជាមួយ MoIT, ម៉ាកសកលនិងក្រុមផលិតកម្មដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍផែនការសកម្មភាពអមដំណើរ។ ការ ចូល រួម នេះ បង្កើត ឱកាស ថ្មី សម្រាប់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam ដើម្បី ធ្វើ ការ ជាមួយ ដៃ គូ សង្គម Viet Nam និង ពង្រីក ការ គាំទ្រ របស់ ខ្លួន ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ដោយ ហួស ពី បញ្ហា អនុលោម តាម ដើម្បី ដោះ ស្រាយ ប្រធាន បទ ដែល កំពុង អភិវឌ្ឍន៍ ដូច ជា និរន្តរភាព បរិស្ថាន ការ កើន ឡើង ការ បង្កើន ផលិតភាព ការ ធ្វើ ឌីជីថល និង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ ការ បន្ថែម តម្លៃ នៃ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ វៀតណាម នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល ដែល មាន សារៈ សំខាន់ ចំពោះ កំណើន នៃ ការ ប្រកួត ប្រជែង និង និរន្តរ៍ នៃ វិស័យ នេះ ។

សមិទ្ធផលរបស់យើង

ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 2009 BWV បាន ធ្វើ ទស្សន កិច្ច ទី ប្រឹក្សា ជាង 4,200 ដើម្បី ជួយ រោង ចក្រ កែ លម្អ ស្តង់ដារ ការងារ របស់ ពួក គេ ។ អ្នកស្រាវជ្រាវ មកពី សាកលវិទ្យាល័យ Tufts បាន សិក្សា អំពី ផលប៉ះពាល់ នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ វៀតណាម ក្នុង រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ ហើយ បាន រកឃើញថា វឌ្ឍនភាព ដ៏ សំខាន់ ត្រូវបាន ធ្វើឡើង ក្នុង រយៈពេល នេះ ដោយមាន សក្តានុពល សម្រាប់ កែលម្អ បន្ថែម ទៀត ។ នេះ គឺ ជា ការ រក ឃើញ មួយ ចំនួន របស់ ពួក គេ ៖

កម្ម ករ ជួប ប្រទះ នឹង ស្ថិរ ភាព កិច្ច សន្យា កាន់ តែ ច្រើន រួម ជាមួយ នឹង ការ កើន ឡើង នៃ ប្រាក់ ខែ ។

ការងារ ល្អ ប្រសើរ កំពុង ទប់ស្កាត់ ការ ប្រើ ប្រាស់ កិច្ចសន្យា គ្មាន សុវត្ថិភាព ឬ គ្មាន ការ ការពារ ដែល ធ្វើ ឲ្យ កម្មករ ស្ថិត ក្នុង ស្ថានភាព ការងារ ដែល មាន គ្រោះ ថ្នាក់។ រោង ចក្រ កាន់ តែ យូរ ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ការ រំលោភ បំពាន លើ កិច្ច សន្យា សាក ល្បង កាន់ តែ ញឹក ញាប់ ។ កម្ម ករ បាន រាយ ការណ៍ ថា ការ កើន ឡើង ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ ផ្ទះ របស់ កម្ម ករ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ មិន ឈប់ ឈរ ។ ការងារ ល្អ ប្រសើរ កំពុង តែ ធ្វើ ឲ្យ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ នេះ តាម រយៈ ការ ធានា ការ អនុលោម តាម ការ បង់ ប្រាក់ ដល់ កម្ម ករ ដូច ដែល បាន សន្យា នៅ ក្នុង កិច្ច សន្យា របស់ ពួក គេ ។

លក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែប្រសើរ និងការចូលរួមការងារកាន់តែប្រសើរ ផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រាក់ចំណេញកាន់តែខ្ពស់។

ការងារ ល្អ ប្រសើរ កំពុង ទប់ស្កាត់ ការ ប្រើ ប្រាស់ កិច្ចសន្យា គ្មាន សុវត្ថិភាព ឬ គ្មាន ការ ការពារ ដែល ធ្វើ ឲ្យ កម្មករ ស្ថិត ក្នុង ស្ថានភាព ការងារ ដែល មាន គ្រោះ ថ្នាក់។ រោង ចក្រ កាន់ តែ យូរ ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ការ រំលោភ បំពាន លើ កិច្ច សន្យា សាក ល្បង កាន់ តែ ញឹក ញាប់ ។ កម្ម ករ បាន រាយ ការណ៍ ថា ការ កើន ឡើង ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ ផ្ទះ របស់ កម្ម ករ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ មិន ឈប់ ឈរ ។ ការងារ ល្អ ប្រសើរ កំពុង តែ ធ្វើ ឲ្យ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ នេះ តាម រយៈ ការ ធានា ការ អនុលោម តាម ការ បង់ ប្រាក់ ដល់ កម្ម ករ ដូច ដែល បាន សន្យា នៅ ក្នុង កិច្ច សន្យា របស់ ពួក គេ ។

គុណភាព ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ជះ ឥទ្ធិពល ដល់ ឱកាស អប់រំ របស់ កូន កម្មករ។

ការងារ ល្អ ប្រសើរ កំពុង ទប់ស្កាត់ ការ ប្រើ ប្រាស់ កិច្ចសន្យា គ្មាន សុវត្ថិភាព ឬ គ្មាន ការ ការពារ ដែល ធ្វើ ឲ្យ កម្មករ ស្ថិត ក្នុង ស្ថានភាព ការងារ ដែល មាន គ្រោះ ថ្នាក់។ រោង ចក្រ កាន់ តែ យូរ ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ការ រំលោភ បំពាន លើ កិច្ច សន្យា សាក ល្បង កាន់ តែ ញឹក ញាប់ ។ កម្ម ករ បាន រាយ ការណ៍ ថា ការ កើន ឡើង ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ ផ្ទះ របស់ កម្ម ករ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ មិន ឈប់ ឈរ ។ ការងារ ល្អ ប្រសើរ កំពុង តែ ធ្វើ ឲ្យ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ នេះ តាម រយៈ ការ ធានា ការ អនុលោម តាម ការ បង់ ប្រាក់ ដល់ កម្ម ករ ដូច ដែល បាន សន្យា នៅ ក្នុង កិច្ច សន្យា របស់ ពួក គេ ។

ពីប្រជាជនជប៉ុន (1)

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។