រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាន និង ILO ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU សម្រាប់ ការ អនុវត្ត ការងារ ល្អ ប្រសើរ

9 Mar 2022

អង្គការ ILO និង រដ្ឋាភិបាល ប៉ាគីស្ថាន បាន ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU សម្រាប់ ការ អនុវត្ត កម្មវិធី ទង់ ជាតិ ILO-IFC, Better Work។ ពិធីចុះហត្ថលេខានេះ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី OPHRD លោក Muhammad Ayub Afridi។

លោក អាយូប អាហ្វ្រីឌី បាន និយាយ ថា " យើង សង្ឃឹម ថា ការ ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ ការ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ប៉ាគីស្ថាន នឹង បើក ផ្លូវ សម្រាប់ ការ បង្កើន ធនធាន ផលិត ផល របស់ ប៉ាគីស្ថាន ជា ពិសេស វាយនភណ្ឌ ដោយ នាំ មុខ ផ្ទះ ទិញ នៅ ក្នុង ពិភព លោក ហើយ កម្ម វិធី នេះ ក៏ នឹង ជួយ ប្រើប្រាស់ គំរោង ចំណូល ចិត្ត ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល មាន ស្រាប់ ដូច ជា GSP Plus របស់ សហ ភាព អឺរ៉ុប និង GSP របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ។ "

រដ្ឋាភិបាល ប៉ាគីស្ថាន ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU
តំណាង មក ពី រដ្ឋាភិបាល ប៉ាគីស្ថាន បាន ចុះ ហត្ថ លេខា លើ MoU ដោយ បញ្ជាក់ ពី ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត របស់ ពួក គេ ចំពោះ កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ របស់ ILO-IFC សម្រាប់ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង នៃ វិស័យ វាយនភណ្ឌ ក្នុង ប្រទេស ប៉ាគីស្ថាន ។

ការ ផ្តល់ មូលនិធិ ត្រូវ បាន ផ្តល់ ដោយ រដ្ឋាភិបាល ប៉ាគីស្ថាន សហ ភាព អឺរ៉ុប និង ក្រសួង ការ បរទេស និង ពាណិជ្ជ កម្ម អូស្ត្រាលី ។

គោល បំណង របស់ កម្ម វិធី នេះ គឺ ដើម្បី កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង អាជីវកម្ម នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សម្លៀកបំពាក់ ដើម្បី ធានា ការ អភិវឌ្ឍ រួម និង និរន្តរ៍ នៅ ក្នុង ប្រទេស ប៉ាគីស្ថាន ។ ក្នុង ការ ធ្វើ បែប នេះ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង នឹង ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដើម្បី ពង្រឹង ក្របខ័ណ្ឌ បទ ប្បញ្ញត្តិ ដើម្បី សម្រួល ដល់ ទំនាក់ ទំនង ការងារ ដែល មាន សំឡេង និង មាន ផល ប្រយោជន៍ រួម ទាំង តាម រយៈ ការ តម្រឹម ច្បាប់ ការងារ ថ្នាក់ ខេត្ត និង ថ្នាក់ ជាតិ ជាមួយ នឹង អនុ សញ្ញា ILO ជា ពិសេស គោលការណ៍ និង សិទ្ធិ គ្រឹះ នៅ កន្លែង ការងារ និង ការ កសាង សមត្ថភាព របស់ ដៃ គូ សង្គម ដែល មាន សារៈ សំខាន់ សម្រាប់ ការ អនុវត្ត កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ។

លោក អាប់ឌុល រ៉ាហ្សាក់ ដាវូដ ទី ប្រឹក្សា របស់ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ស្តី ពី ពាណិជ្ជ កម្ម និង វិនិយោគ បាន និយាយ ថា " ការ បញ្ចូល ប៉ាគីស្ថាន ជាមួយ នឹង ច្រវ៉ាក់ តម្លៃ ពិភព លោក ដែល អនុលោម តាម និង និរន្តរ៍ គឺ ជា គោល ដៅ ចម្បង មួយ របស់ រដ្ឋាភិបាល បច្ចុប្បន្ន ។ " «ដោយ គាំទ្រ ការងារ ល្អ ប្រសើរ រដ្ឋាភិបាល បាន ផ្តល់ គ្រឹះ ដើម្បី ជួយ ដល់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង វាយនភណ្ឌ របស់ ប៉ាគីស្ថាន ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ ការ គ្រប់គ្រង និង ការ រាយការណ៍ ពី ការ អនុលោម តាម សង្គម ជា បទដ្ឋាន អន្តរជាតិ មួយ។ ខ្ញុំ ចង់ ជំរុញ ឧស្សាហកម្ម នាំ ចេញ របស់ ប៉ាគីស្ថាន ឲ្យ ប្រើប្រាស់ ជំនួយ បច្ចេកទេស ដែល ផ្តល់ ដោយ ILO សម្រាប់ បង្កើត បរិយាកាស សង្គម ដែល បាន កែ លម្អ នៅ ក្នុង រោងចក្រ របស់ ពួក គេ និង បង្កើត ទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម ប្រកប ដោយ និរន្តរភាព ជាមួយ ម៉ាក អន្តរជាតិ»។

ក្រៅ ពី ការ ធ្វើ អន្តរាគមន៍ លើ រោងចក្រ ដែល មាន ភាព ប្រសើរ ជាង មុន អ្នក ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ បាន យល់ ព្រម ផ្តោត លើ ផ្នែក នានា រួម មាន ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ បរិស្ថាន ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន សម្រាប់ សេរីភាព នៃ សមាគម និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ យន្តការ ដោះស្រាយ ជម្លោះ និង ការ កសាង សមត្ថភាព អ្នក បោះ ឆ្នោត ក្នុង គោល បំណង លើក កម្ពស់ ការ សន្ទនា សង្គម កាន់ តែ ច្រើន។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។