អគ្គលេខាធិការ ILO ចុះ ទៅ ពិនិត្យ រោងចក្រ ដែល មាន ការ ចុះ ឈ្មោះ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ក្រុង Viet Nam ដើម្បី ពិភាក្សា អំពី តុល្យភាព រវាង កំណើន សេដ្ឋកិច្ច និង ការងារ សមរម្យ

3 Jul 2023

ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកទី១ របស់អគ្គលេខាធិការ ILO លោក Gilbert F. Houngbo មកកាន់ Viet Nam រួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ឈប់រោងចក្រមួយនៅក្នុងខេត្ត Hung Yen ដើម្បីធានាថា សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ មានសភាពដៃដៃជាមួយលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យ សុវត្ថិភាព និងសុខភាព។

ខេត្ត HUNG YEN ខេត្ត Viet Nam ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ – នៅ ថ្ងៃ ចុង ក្រោយ នៃ ដំណើរ ទស្សនកិច្ច ផ្លូវការ លើក ដំបូង របស់ លោក ទៅ កាន់ លោក Viet Nam អគ្គ នាយក នៃ អង្គការ ពលកម្ម អន្តរជាតិ (ILO) លោក Gilbert Houngbo បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ កម្រាល រោង ចក្រ របស់ រោងចក្រ Minh Anh Khoai Chau ដែល ជា រោងចក្រ ILO/IFC Better Work-enrolled។ 

«វា មាន សារៈ សំខាន់ សម្រាប់ យើង ក្នុង ការ មើល ឃើញ ពី របៀប ដែល រោងចក្រ ជា ពិសេស នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កំពុង ធ្វើ ការ ជាមួយ កម្មវិធី Better Work របស់ យើង ដែល កំពុង សហការ ជាមួយ IFC ដើម្បី ធានា ថា ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ អាច បន្ត កើន ឡើង និង ផ្តល់ ការងារ សមរម្យ ដល់ កម្មករ និយោជិត។ យើង រំពឹង ថា នឹង ឃើញ ការ រីក ចម្រើន ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ សិទ្ធិ ការងារ រួម ទាំង សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខ ភាព " នេះ បើ យោង តាម សម្តី របស់ អគ្គ នាយក ។

ការដឹកនាំពីក្រុមហ៊ុន ILO, Better Work, Minh Anh Khoai Chau factory, union របស់កម្មករ និងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មករ ជួបប្រជុំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលភាគីវៀតណាមកំពុងប្រឈមនៅកម្រិតសម្លៀកបំពាក់វៀតណាមនៅកម្រិតប្រទេសនិងរោងចក្រ។

ក្នុង ដំណើរ ទស្សនកិច្ច របស់ លោក អគ្គ នាយក ហោងបូ បាន កោត សរសើរ ចំពោះ កំណត់ត្រា របស់ លោក Viet Nam អំពី ការ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច យ៉ាង លឿន និង បាន សម្តែង ការ កោតសរសើរ ចំពោះ ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត របស់ ប្រទេស ក្នុង ការ ផ្តល់ សច្ចាប័ន និង អនុវត្ត គោលការណ៍ និង សិទ្ធិ គ្រឹះ របស់ ILO នៅ ឯ ការងារ ដោយ ធានា ឲ្យ មាន ការងារ សមរម្យ និង ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម កាន់ តែ រីក ចម្រើន ស្ថិរភាព និង មាន ភាព សមស្រប។ រោងចក្រ Minh Anh Khoai Chau បង្ហាញពីទាំងការរីកចម្រើននៃវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅ Viet Nam ព្រមទាំងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះវិធីសាស្រ្តមួយរបស់កម្មករ-កម្មការិនី។

លោក អគ្គ នាយក ហោងបូ បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា ៖ « អ្វី ដែល យើង បាន ឃើញ នៅ ថ្ងៃ នេះ គឺ ជា គំរូ ដ៏ ល្អ មួយ នៃ របៀប ដែល យើង អាច រួម បញ្ចូល ទាំង តម្រូវ ការ សម្រាប់ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច និង ការ ការពារ សិទ្ធិ កម្មករ និង សិទ្ធិ កម្មករ»។ «ខ្ញុំ រីករាយ ដែល ឃើញ ថា តើ ការ គ្រប់ គ្រង រោងចក្រ នេះ ច្រូត បាន នូវ ការ កើន ឡើង នៃ ផលិត ផល ដោយ ការ វិនិយោគ លើ ម៉ាស៊ីន ថ្មី ទំនើប និង ស្វ័យប្រវត្តិ ហើយ ផ្ទុយ ទៅ វិញ មាន គម្រោង ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ ជា ផលិត កម្ម បៃតង ជាង មុន និង សេដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល»។

នៅ ក្នុង ដំណើរ ទស្សនកិច្ច របស់ រោងចក្រ នេះ លោក ឧត្តមសេនីយ៍ Houngbo បាន អម ដំណើរ លោកស្រី Ingrid Christensen នាយក ប្រចាំ ប្រទេស ILO Viet Nam លោក ស្រី Hitomo Nakagome ទីប្រឹក្សា ជាន់ ខ្ពស់ ប្រចាំ តំបន់ អាស៊ី និង លោកស្រី Nguyen Hong Ha អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam។ គណៈប្រតិភូ ILO បាន ទទួល ស្វាគមន៍ លោក Vu Van Toan អគ្គ នាយក នៃ ក្រុមហ៊ុន Minh Anh Group លោកស្រី Pham Quynh Hoa អនុ ប្រធាន ក្រុម ហ៊ុន Minh Anh Group លោកស្រី Duong Thanh Thao ដែល ជា ជំនួយ ការ ជាន់ ខ្ពស់ នៃ គណៈ កម្មាធិការ នាយក នៃ ក្រុម ហ៊ុន Minh Anh Group លោកស្រី Nguyen Thi Hieu ប្រធាន សហភាព ពាណិជ្ជកម្ម និង ជា ប្រធាន ក្រុម ការងារ ផ្សេង ទៀត នៃ គណៈកម្មាធិការ គ្រប់គ្រង កម្មករ។ តំណាង រោងចក្រ បាន សង្កត់ ធ្ងន់ លើ តម្លៃ តែ មួយ គត់ ដែល Better Work បាន នាំ មក ដល់ រោងចក្រ ដែល ធ្វើ ឲ្យ កម្មវិធី នេះ ខុស ប្លែក ពី ការ ផ្តួច ផ្តើម អនុលោម តាម ផ្សេង ទៀត។ 

លោកស្រី ឌួង ថាញ់ ថាវ ជំនួយការ ជាន់ខ្ពស់ នៃ គណៈកម្មាធិកា រ ធិការ ខេត្ត Minh Anh Group បាន ឲ្យ ដឹងថា ៖ « ការងារ កាន់តែ ប្រសើរ មិន ត្រឹមតែ ផ្តោត សំខាន់ លើ ការវាយតម្លៃ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ បាន ជួយ យើង កសាង សមត្ថភាព តាមរយៈ ការបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាសាលា ឧស្សាហកម្ម និង វគ្គ ប្រឹក្សា យោបល់ ដែល យើង អាច វិនិច្ឆ័យ បញ្ហា របស់ យើង និង មករក ដំណោះស្រាយ » ។

រោងចក្រ បាន ផ្តោត សំខាន់ លើ ការ កែ លម្អ ដែល ស្រប ទៅ នឹង អាទិភាព នៃ កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង ILO ធំ ជាង នេះ ពោល គឺ ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ជា ទូទៅ និង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា ជា ពិសេស និង ពង្រឹង ការ សន្ទនា សង្គម រវាង កម្មករ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង។ រោងចក្រ Minh Anh Khoai Chau ដែលជួលកម្មករចំនួន ១.៧០០នាក់ ក្នុងនោះ ៧៧% ជាស្ត្រី ត្រូវបានចុះ ឈ្មោះចូលបម្រើការងារកាន់តែប្រសើរតាំងពីឆ្នាំ២០១៧មក។

លោកស្រី Pham Quynh Hoa អនុ ប្រធាន ក្រុម ហ៊ុន Minh Anh Group បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា ៖ « ការ ចូលរួម ក្នុង កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ នេះ កំណត់ គ្រឹះ សម្រាប់ ការ កែ លម្អ រោងចក្រ និង ឱកាស រួម ទាំង ឱកាស ចូលរួម សិក្ខាសាលា ឧស្សាហកម្ម » ។ នៅ ទីនោះ យើង អាច ចែក រំលែក នូវ ការ អនុវត្ត ដ៏ ល្អ បំផុត និង ការ រីក ចម្រើន នៃ ការ អភិវឌ្ឍ ប្រកប ដោយ និរន្តរភាព ជាមួយ នឹង រោងចក្រ ដែល មិន មែន ជា ការងារ ដែល មិន ប្រសើរ ផ្សេង ទៀត ដែល ចូល រួម ជា ពិសេស សហគ្រាស ធុន តូច និង មធ្យម»។

រោងចក្រ នេះ បាន ឱប ក្រសោប នូវ ការ ចែក រំលែក ចំណេះ ដឹង ខាង ក្នុង និង ខាង ក្រៅ រួម មាន ការ អភិវឌ្ឍ ជំនាញ ផ្នែក គ្រប់គ្រង និង បច្ចេកទេស របស់ កម្មករ ដោយ ចូលរួម បណ្ដុះបណ្ដាល ដើម្បី ជួយ ដល់ កម្មករ ស្ត្រី ដែល មាន ការ រីក ចម្រើន ផ្នែក អាជីព និង បាន ចូល រួម ធ្វើ ការ កែ លម្អ សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខភាព (OSH) ដូច ជា ម៉ាស៊ីន ទំនើប ដែល មាន សុវត្ថិភាព ជាង មុន ម៉ាស៊ីន ត្រជាក់ និង ប្រព័ន្ធ សុវត្ថិភាព អគ្គី ភ័យ។ រោង ចក្រ នេះ ក៏ បាន បង្កើត គណៈកម្មាធិការ គ្រប់ គ្រង កម្ម ករ ដើម្បី សម្រប សម្រួល ការ សន្ទនា និង បង្កើត ប៉ុស្តិ៍ ផ្សេង ៗ គ្នា សម្រាប់ មតិ យោបល់ របស់ កម្ម ករ ។ 

អគ្គ នាយក វូ វ៉ាន តូន បាន និយាយ ថា " បន្ទាប់ ពី បាន ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ យើង បាន ទទួល ការ ផ្លាស់ ប្តូរ វិជ្ជមាន ជា ច្រើន និង ការ ទុក ចិត្ត កាន់ តែ ច្រើន ពី ម៉ាក ជា ពិសេស ម៉ាក ថ្មី ដែល ដាក់ បញ្ជា ជាមួយ រោង ចក្រ ។ " 

អគ្គ នាយក ILO លោក Gilbert F. Houngbo ចាប់ ដៃ ជាមួយ លោក Vu Van Toan អគ្គ នាយក នៃ ក្រុមហ៊ុន Minh Anh Group។

ក្នុង រយៈពេល ប៉ុន្មាន ទសវត្សរ៍ ចុង ក្រោយ នេះ លោក Viet Nam បាន ធ្វើ ការ រីក ចម្រើន យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង ការ ធ្វើ កំណែ ទម្រង់ ការងារ ជា ពិសេស ជាមួយ នឹង ច្បាប់ ការងារ ដែល បាន កែ សម្រួល ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ ក្នុង ផ្នែក ទំនាក់ ទំនង ឧស្សាហកម្ម សហគ្រាស និរន្តរ៍ ការ ការពារ សង្គម និង គោល នយោបាយ សង្គម និង ការងារ ដែល ពាក់ព័ន្ធ ផ្សេង ទៀត។ ការ ផ្តោត របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង នៅ ក្នុង ប្រទេស នេះ គឺ ការ ពង្រឹង ភាព ប្រកួត ប្រជែង និង ការ រីក ចម្រើន នៃ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ខណៈ ដែល នាំ ឲ្យ មាន ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ទៅ លើ សិទ្ធិ កម្ម ករ និង ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ។ ក្រៅ ពី ការ ចូល រួម នៅ កម្រិត រោងចក្រ នោះ Better Work Viet Nam បាន ផ្តោត លើ របៀប ដែល ការ លើក ទឹក ចិត្ត គោល នយោបាយ ពាណិជ្ជកម្ម ដូច ជា កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី EU-Viet Nam និង កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដើម្បី ផ្តល់ សច្ចាប័ន លើ អនុ សញ្ញា ILO សំខាន់ ៗ អាច គាំទ្រ ដល់ ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង លទ្ធផល អភិវឌ្ឍន៍ សង្គម។  

«ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ គឺ ជា កម្មវិធី ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ភាព ជា ដៃគូ ហើយ យើង មាន គោល បំណង គាំទ្រ ដល់ អ្នក បោះ ឆ្នោត ក្នុង ការ កសាង សមត្ថភាព ស្ថាប័ន ជាតិ និង ពង្រឹង ការ គ្រប់គ្រង ទីផ្សារ ការងារ។ ក្នុង រយៈ ពេល ប្រាំ ឆ្នាំ ខាង មុខ នេះ យើង នឹង ផ្តោត លើ ការ រក្សា ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ កម្ម វិធី នេះ តាម រយៈ ភាព ជា ដៃ គូ ឯក ជន សាធារណៈ និង ដោយ ធ្វើ ការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ ដៃ គូ បី ភាគី ជាតិ ដើម្បី ផ្ទេរ ភាព ជា ម្ចាស់ ទៅ ឲ្យ រោង ចក្រ ។ លោក Nguyen Hong Ha អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី ការងារ Viet Nam បាន និយាយ ថា លោក Minh Anh Khoai Chau គឺ ជា គំរូ ដ៏ ល្អ មួយ នៃ របៀប ដែល ភាព ជា ដៃគូ បកប្រែ ទៅ ជា ការ កែ លម្អ ដ៏ អស្ចារ្យ នៅ ពេល ដែល រោងចក្រ នេះ មាន ដំណើរការ ពេញលេញ» ។

ក្នុង ដំណើរ ទស្សនកិច្ច របស់ លោក អគ្គ នាយក ហោងបូ បាន សរសើរ លោក Viet Nam ចំពោះ ការ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច ដោយ ជោគជ័យ ខណៈ ដែល លោក អំពាវនាវ ឲ្យ មាន ការ ផ្តោត កាន់ តែ ខ្លាំង ទៅ លើ ការ បង្កើត ការងារ សមរម្យ និង ការ ការពារ សិទ្ធិ កម្មករ។  ក្នុង អំឡុង ពេល ស្នាក់ នៅ របស់ លោក លោក បាន ពិភាក្សា អំពី ការ រីក ចម្រើន និង ជំហាន បន្ទាប់ សម្រាប់ កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ របស់ អង្គការ ILO នៅ ក្នុង ប្រទេស ជាមួយ នឹង លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម លោក Pham Minh Chinh ប្រធាន គណបក្ស សង្គ្រោះ ជាតិ លោក Vuong Dinh Hue និង ជា រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ការងារ លោក Invalids និង កិច្ចការ សង្គម លោក Dao Ngoc Dung។  

លោក ក៏ បាន ចែក រំលែក ទស្សនៈ របស់ លោក ចំពោះ អង្គការ Global Coalition for Social Justice និង បាន គូស បញ្ជាក់ ពី សារៈ សំខាន់ នៃ ការ ផ្តោត លើ វិមាត្រ សង្គម នៃ ការ អភិវឌ្ឍ ប្រកប ដោយ ចីរភាព និង កំណើន សេដ្ឋកិច្ច។ លោក បាន សម្តែង ក្តី សង្ឃឹម ថា ប្រទេស នានា រួម ទាំង លោក Viet Nam នឹង ចូល រួម ជា ដៃ គូ ក្នុង ក្រុម ចម្រុះ។ 

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 29 Jan 2024

ការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ: ការងារល្អប្រសើរ Viet Nam លើកយកការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាដែលផ្អែកលើយេនឌ័រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមគោលដៅ

Highlight 19 Jul 2023

វិស័យ វាយនភ័ណ្ឌ និង សម្លៀកបំពាក់ របស់ Greening Viet Nam៖ ជា ឧបសគ្គ ស្តេក ខ្ពស់ 

30 Jun 2023

ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្សា ជាតិ នៃ ប្រទេស ស្វីស ចុះ ទៅ បំពេញ ទស្សនកិច្ច នៅ រោងចក្រ ដែល មាន ភាព ប្រសើរ ជាង មុន របស់ លោក Viet Nam ដែល ចូល រួម ក្នុង រោងចក្រ នៅ ខេត្ត ហៃ ឌួង

ផ្ទះសកលវៀតណាម1 Jun 2023

ទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនៃការផលិតសម្លៀកបំពាក់៖ ដំណើរទេស្សនកិច្ចរោងចក្រ 360°

រឿង ជោគ ជ័យ 6 Dec 2022

ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេសផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីក្នុងការងារនៅ Viet Nam

រឿង ជោគ ជ័យ 5 Jul 2022

ការបណ្តុះបណ្តាលដល់កំពូល៖ តើការឡើងជណ្តើរអាជីពអាចមានរូបរាងបែបណាសម្រាប់បុគ្គលិកនារីវៀតណាម

ភេទ, ផ្ទះសកល, Global news, Highlight, Theme 20 May 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ កាន់ តែ ប្រសើរ មាន ន័យ ថា អនាគត កាន់ តែ មាន ភាព ស៊ាំ សម្រាប់ សម្លៀកបំពាក់ របស់ Viet Nam ឧស្សាហកម្ម ស្បែក ជើង

COVID19 ភាពជាដៃគូ 16 Mar 2022

តារា សម្តែង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ សំខាន់ៗ ជួប ប្រជុំ គ្នា នៅ វៀតណាម ដើម្បី ចាត់ វិធានការ ស្តារ ឡើង វិញ COVID-19

COVID19 22 Nov 2021

ក្នុង ចំណោម បញ្ហា ខ្វះ កម្មករ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ របស់ វៀតណាម ស្វែងរក ដំណោះស្រាយ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។