ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

13 Jun 2024

Better Work Jordan launches new guidelines to foster inclusive employment in the garment sector

AMMAN, Jordan — In an effort to implement newly developed employment guidelines for workers with disabilities in Jordan’s garment sector, Better Work Jordan, in partnership with the Phenix Center for Economics and Informatics Studies, conducted a Training of Trainers (TOT) session on May 21st and 22nd. The TOT sought to equip human resources and compliance …

អាន បន្ថែម
17 May 2024

Better Work Indonesia holds interactive workshop for Manpower representatives in West Java

About 100 government officials, labour inspectors and Better Work Indonesia representatives attended the workshop highlighting the work of the programme

អាន បន្ថែម
13 May 2024

Equipping women garment workers at Ethiopia’s largest industrial park with leadership skills

ILO’s Women Leadership Development Programme is helping factory workers in the garment sector in Ethiopia to thrive professionally and economically. ADDIS ABABA, Ethiopia– The Women Leadership Development Programme, a collaboration between the International Labour Organization’s (ILO) Better Work and the Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) Programme, is providing on-the-job coaching, mentoring, and training in …

អាន បន្ថែម

ព័ត៌មាន

តម្រង
ប្រទេស
ជ្រើស រើស ទាំងអស់
ជួរ កាលបរិច្ឆេទ
Facebook
Showing 8 from 405 results
1 2 3 ... 51
1 2 3 ... 51

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារទំនាក់ទំនងនៅ communications@betterwork.org ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយជាមួយព័ត៌មាន ឬអត្ថបទ។

 

 

ការបណ្តុះបណ្តាល និងព្រឹត្តិការណ៍

Loading... Loading...

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។