ប៉ាគីស្ថាន ការងារ ល្អ ប្រសើរ ៖ កម្មវិធី របស់ យើង

ការងារ ល្អ ប្រសើរ ប៉ាគីស្ថាន

ប៉ាគីស្ថាន ការងារ ល្អ ប្រសើរ ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្នាំ ២០២២ បន្ទាប់ ពី ហត្ថ លេខា លើ អនុស្សរណៈ យោគយល់ គ្នា ជា ផ្លូវការ រវាង ក្រសួង ពាក់ព័ន្ធ នៃ ប្រទេស ប៉ាគីស្ថាន និង ការ អភិវឌ្ឍ ធនធាន មនុស្ស រដ្ឋាភិបាល ខេត្ត Sindh និង លោក Punjab ការិយាល័យ ប្រទេស ILO និង ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក៏គាំទ្រកម្មវិធីនេះដែរ ដោយមានការឧបត្ថម្ភថវិការបស់យើងយ៉ាងច្រើន ពីសំណាក់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ការនាំចេញ។ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ប៉ាគីស្ថាន មាន គោល បំណង បង្កើត លទ្ធ ផល ដែល អាច វាស់ ស្ទង់ បាន ទាំង នៅ កម្រិត គោល នយោបាយ និង រោង ចក្រ ។ កម្ម វិធី នេះ បាន បើក ការិយាល័យ នៅ ការ៉ាជី និង ឡាហរ ក្នុង ឆ្នាំ 2023 ។

ក្នុង ដំណាក់កាល ៣ ឆ្នាំ របស់ ខ្លួន កម្មវិធី នេះ កំពុង អនុវត្ត គំរូ ការ ចូល រួម រោងចក្រ របស់ ក្រុមហ៊ុន Better Work នៅ ក្នុង សហគ្រាស ក្នុង ក្រុង Karachi និង ទីក្រុង Punjab។ កម្ម វិធី នេះ បាន ចុះ ឈ្មោះ រួច ទៅ ហើយ នូវ សហគ្រាស នៅ ទូទាំង ទី ក្រុង ការ៉ាជី ហ្វាសាឡាបាដ និង ឡាហរ ដើម្បី គាំទ្រ អាទិភាព របស់ ដៃ គូ ម៉ាក ការងារ ល្អ ប្រសើរ ចំនួន 19 ដែល ប្រមូល ផ្តុំ ពី ប្រទេស ប៉ាគីស្ថាន ។ វិធី សាស្ត្រ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ គាំទ្រ ការ បន្ត អនុលោម តាម គំរោង ចំណូល ចិត្ត ទូទៅ របស់ សហ ភាព អឺរ៉ុប និង សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដែល ជា ទូទៅ របស់ សហ ភាព អឺរ៉ុប ។ ប៉ាគីស្ថាន កំពុង ដំណើរ ការ នៃ ការ ស្នើ សុំ ឡើង វិញ សំរាប់ ជុំ បន្ទាប់ នៃ GSP + ដែល នឹង តម្រូវ ឲ្យ មាន ការ ពង្រីក ការ ផ្តល់ សច្ចាប័ន និង ការ អនុវត្ត ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ ILO ។ រយៈ ពេល បួន ឆ្នាំ នៃ ការ ផ្តល់ កិត្តិ យស នឹង ផ្តល់ ឱកាស ពិសេស មួយ ដល់ ប៉ាគីស្ថាន ដើម្បី អនុវត្ត ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត អន្តរ ជាតិ របស់ ខ្លួន និង បង្កើន ការ អនុលោម តាម ។

នៅ កម្រិត នីតិ បញ្ញត្តិ និង គោល នយោបាយ ប៉ាគីស្ថាន ការងារ ល្អ ប្រសើរ កំពុង ធ្វើ ការ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល សហព័ន្ធ និង ខេត្ត – រួម ជាមួយ ការិយាល័យ ប្រទេស ILO – ដើម្បី អនុវត្ត របៀប វារៈ កំណែ ទម្រង់ នីតិ បញ្ញត្តិ និង គោល នយោបាយ ដ៏ មាន មហិច្ឆតា របស់ រដ្ឋាភិបាល នៅ ក្នុង ផ្នែក សំខាន់ ៗ នៃ សេរី ភាព នៃ សមាគម ការ ជជែក ពិភាក្សា រួម និង ដំណោះ ស្រាយ ជម្លោះ ការងារ ។ ការ បង្កើត ក្រុម ការងារ របស់ រដ្ឋាភិបាល ស្តី ពី សេរីភាព នៃ សមាគម និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម គឺ ជា សញ្ញា ដ៏ រឹង មាំ មួយ នៃ ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត ជំនួស ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល សហព័ន្ធ និង ខេត្ត ដើម្បី បំពេញ កាតព្វកិច្ច អន្តរ ជាតិ លើ ផ្នែក សំខាន់ ៗ នៃ សិទ្ធិ ទាំង នេះ ។

កម្ម វិធី នេះ ក៏ បាន បង្កើត វេទិកា ចូល រួម មួយ ជាមួយ អង្គ ការ សមាគម និយោជក និង ពាណិជ្ជ កម្ម មួយ ចំនួន របស់ ប៉ាគីស្ថាន ដើម្បី ចូល រួម សមាជិក របស់ ពួក គេ នៅ ក្នុង ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង អន្តរាគមន៍ កម្ម វិធី ILO ផ្សេង ទៀត នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ ។ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ប៉ាគីស្ថាន ក៏ ធ្វើ ការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ សហ ភាព អឺរ៉ុប បាន ផ្តល់ មូលនិធិ ដល់ កម្ម វិធី ស្តង់ដារ ការងារ និង បរិស្ថាន អន្តរ ជាតិ នៅ ក្នុង គម្រោង SME ( ILES ) របស់ ប៉ាគីស្ថាន និង មូលនិធិ ពិភព លោក ទូលំទូលាយ សំរាប់ ធម្ម ជាតិ ដើម្បី ផ្តល់ សេវា គាំទ្រ ផ្សេង ៗ គ្នា ដល់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ វាយនភ័ណ្ឌ និង ផលិត រួច រាល់ ។

លើស ពី នេះ ទៀត កម្ម វិធី នេះ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កម្ម ករ និង តំណាង កម្ម ករ នៅ ក្នុង សកម្ម ភាព របស់ ខ្លួន ។ កម្ម ករ ដើរ តួ នាទី យ៉ាង សកម្ម ក្នុង ការងារ កម្រិត សហគ្រាស នៃ ប៉ាគីស្ថាន ការងារ ល្អ ប្រសើរ តាម រយៈ ការ ចូល រួម ក្នុង គណៈកម្មាធិការ និង ក្រុម ទ្វេ ភាគី ការ ហ្វឹក ហាត់ និង ទាំង ការ វាយ តម្លៃ ខ្លួន ឯង និង កម្ម វិធី សហគ្រាស នៃ ការ អនុលោម តាម សង្គម ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។