ផលប៉ះពាល់ ទ្រទ្រង់ 

យុទ្ធសាស្ត្រការងារកាន់តែប្រសើរ, 2022-27

យុទ្ធសាស្ត្រការងារកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ដល់ឆ្នាំ២០២៧ គឺជាការវិវត្តន៍នៃការងារដែល Better Work បានធ្វើនៅរោងចក្រ, ប្រទេសនិងកម្រិតសកលសម្រាប់រយៈពេល ២០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

ផ្លូវ របស់ យើង បាន នាំ ឲ្យ មាន កម្ម វិធី ប្រទេស មួយ ក្នុង ឆ្នាំ 2001 ដល់ ការ ពង្រីក ដ៏ ជោគ ជ័យ មួយ ទៅ កាន់ 13 ប្រទេស ទូទាំង ពិភព លោក ជាមួយ នឹង អ្វី ដែល នឹង កើត ឡើង បន្ថែម ទៀត ។ វិធី សាស្ត្រ ដែល យើង កំពុង ប្រើ ឥឡូវ នេះ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ទស្សនៈ នា ពេល អនាគត របស់ យើង ចំពោះ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ពិភព លោក – និង ហួស ពី នេះ – ដើម្បី បង្កើត ការ ផ្លាស់ ប្តូរ រយៈ ពេល វែង រីក ចម្រើន សម្រាប់ កម្ម ករ និង អាជីវកម្ម ដែល អាច គ្រប់ គ្រង បាន នៅ ក្រៅ វិសាល ភាព ភ្លាម ៗ នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ។
ដំណាក់ កាល យុទ្ធសាស្ត្រ ថ្មី នេះ កសាង លើ គំរូ ដែល បាន បញ្ជាក់ របស់ Better Work នៃ ផល ប៉ះពាល់ និង ភាព ជា ដៃគូ ដ៏ រឹង មាំ នៅ ទូទាំង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ដោយ មាន ការ ផ្តោត កាន់ តែ ខ្លាំង ទៅ លើ ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ប្រឈម ជា មូលដ្ឋាន ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រកប ដោយ និរន្តរភាព ហើយ វា ត្រូវ បាន លាត ត្រដាង យ៉ាង ច្បាស់ ដោយ ជំងឺ រាតត្បាត COVID-19។ ជាមួយ នឹង យុទ្ធ សាស្ត្រ ថ្មី នេះ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នឹង បង្វែរ វិបត្តិ បច្ចុប្បន្ន ទៅ ជា ឱកាស មួយ ដើម្បី បង្កើត ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ កាន់ តែ មាន ស្ថេរ ភាព ភាព ស៊ាំ រួម ទាំង ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ថ្លា និង គ្រាន់ តែ ប៉ុណ្ណោះ ។
យើង នៅ តែ ប្តេជ្ញា ចិត្ត ធ្វើ ការ ជាមួយ ដៃ គូ របស់ យើង ដើម្បី ចម្លង វិធី សាស្ត្រ ដែល បាន បញ្ជាក់ យ៉ាង ល្អ របស់ យើង ហើយ យើង ក៏ កំពុង កើន ឡើង ទ្វេ ដង លើ ការ គាំទ្រ របស់ យើង ចំពោះ ស្ថាប័ន ជាតិ នៅ ក្នុង ប្រទេស សំលៀកបំពាក់ ផង ដែរ ។ ការងារ ល្អ ប្រសើរ អាច ឆ្លើយ តប យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស ទៅ នឹង ជំងឺ រាតត្បាត នេះ និង ផ្តល់ នូវ ការ គាំទ្រ ដ៏ ចាំបាច់ ដល់ អ្នក បោះ ឆ្នោត និង អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ឧស្សាហកម្ម ។ ប៉ុន្តែ បរិបទ ឧស្សាហកម្ម ថ្មី ឥឡូវ នេះ តម្រូវ ឲ្យ កម្ម វិធី នេះ សម្រប ខ្លួន និង សម្រប ខ្លួន ទៅ នឹង ភាព ពិត ថ្មី និង ផ្លាស់ ប្តូរ បន្ថែម ទៀត ។

យើងមានគោលបំណងសម្រេចគោលដៅសំខាន់ៗទាំង៤នេះ ២០២៧

និយោជក និង កម្មករ និង តំណាង របស់ ពួក គេ គាំទ្រ និង ត្រូវ បាន ការពារ ដោយ ច្បាប់ ការងារ ជាតិ និង គោលការណ៍ និង សិទ្ធិ គ្រឹះ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ។ សហគ្រាស ក្នុង វិស័យ ដែល បាន ងើប ចេញ ពី វិបត្តិ COVID-19 កាន់ តែ មាន និរន្តរភាព ភាព ស៊ាំ និង រួម បញ្ចូល គ្នា។

ការ ចូល រួម កម្រិត រោង ចក្រ របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ មាន ន័យ ថា ការ ធ្វើ ការ ជាមួយ រោង ចក្រ ដៃ គូ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ ការ អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង បទ ប្បញ្ញត្តិ ជាតិ ។ អំឡុងពេល វិបត្តិ COVID-19 យើង បាន បញ្ចូល បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បី សម្រួល ដល់ ការ វាយ តម្លៃ និម្មិត និង អ៊ីប្រ៊ីដ (virtual and in-person) ។ យើង បាន ធ្វើ ជា ដៃ គូ ជាមួយ អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ របស់ រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី ទទួល បាន រោង ចក្រ កាន់ តែ គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត និង ដើម្បី បង្កើន ភាព និរន្តរ ភាព រយៈ ពេល វែង នៃ វិធី សាស្ត្រ និង លទ្ធ ផល របស់ យើង ។ យើង មាន បំណង ណែ នាំ ឧបករណ៍ បច្ចេកវិទ្យា ថ្មី ព្រម ទាំង ពង្រីក ភាព ជា ដៃ គូ ជាមួយ អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ របស់ រដ្ឋាភិបាល ឬ ការ ផ្តួច ផ្តើម ចែក រំលែក ទិន្នន័យ ។ ការ បង្កើត លក្ខខណ្ឌ សម្រាប់ ការងារ សម រម្យ នៅ កម្រិត រោង ចក្រ គឺ សំខាន់ ចំពោះ អាជីវកម្ម ដែល មាន ភាព ស៊ាំ និង ការ ប្រកួត ប្រជែង ។

អាន បន្ថែម

ផល ប៉ះ ពាល់ របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ទៅ លើ កម្ម ករ អាជីវកម្ម និង ការ អនុលោម តាម ត្រូវ បាន គាំទ្រ ដោយ ស្ថាប័ន ជាតិ ដែល ប្រើប្រាស់ វិធី សាស្ត្រ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង របស់ កម្ម វិធី នេះ ។

ការងារ ល្អ ប្រសើរ មាន គោល បំណង ពង្រីក វិធី សាស្ត្រ ដែល បាន បញ្ជាក់ សម្រាប់ ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង អាជីវកម្ម ដោយ ពង្រឹង សមត្ថ ភាព និង សមត្ថ ភាព របស់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជាតិ និង ឧស្សាហកម្ម ។ នេះ មាន ន័យ ថា ការ ប្រើប្រាស់ កម្ម វិធី ភាព ជា ដៃ គូ និង ការ ហ្វឹក ហាត់ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល និយោជក និង កម្ម ករ ដើម្បី អនុញ្ញាត ឲ្យ តារា សម្តែង ជាតិ ទទួល បាន ភាព ជា ម្ចាស់ នៃ ឧស្សាហកម្ម ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ និង គាំទ្រ ដល់ កំណើន និង ការ រីក ចម្រើន របស់ ខ្លួន ដែល កំពុង បន្ត ទៅ មុខ ។

អាន បន្ថែម

សហគ្រាស ដែល ចូលរួម ក្នុង ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន អនុម័ត គោលនយោបាយ និង ការ អនុវត្ត លើ ការ ប្រព្រឹត្ត អាជីវកម្ម ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ដែល គាំទ្រ ដល់ ការ ដឹង ពី ការងារ ប្រកប ដោយ សុចរិតភាព។

ភាព ជា ដៃ គូ ដែល មាន សុខ ភាព ល្អ និង មាន មហិច្ឆតា ជាមួយ ម៉ាក ពិភព លោក ដែល មាន អំណាច និង ឈាន ដល់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ របស់ ពួក គេ យ៉ាង សកម្ម គឺ ជា ស្នូល នៃ គោល ដៅ នេះ ។ យើង សន្យា ថា នឹង ធ្វើ ការ ជាមួយ ម៉ាក ដើម្បី ជួយ បង្កើន ភាព មើល ឃើញ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ និង ជួយ សម្រួល ការ ទាក់ ទង កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង រវាង អ្នក ទិញ និង អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ។ ការ ផ្តួច ផ្តើម ជាក់លាក់ នឹង រួម បញ្ចូល ការ ហ្វឹក ហាត់ បុគ្គលិក ម៉ាក តាម រយៈ បណ្ឌិត សភា ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង ការ រៀន សូត្រ អេឡិចត្រូនិច ណែ នាំ របស់ យើង ដែល ផ្តល់ នូវ ការ ចាប់ ផ្តើម ដ៏ សំខាន់ មួយ លើ ការ អនុវត្ត ទិញ ក្រម សីល ធម៌ ។ ការ ផ្តួច ផ្តើម ទាំង នេះ និង ការ ផ្តួច ផ្តើម ផ្សេង ទៀត លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ មាន តម្លា ភាព ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ និង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ឥរិយាបថ ក្រម សីល ធម៌ ។

អាន បន្ថែម

ត្រឹម ឆ្នាំ ២០២៧ ការ រៀន សូត្រ និង វិធីសាស្ត្រ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ បាន បង្កើត ផល ប៉ះពាល់ សង្គម និង បរិស្ថាន វិជ្ជមាន ហួស ពី កម្មវិធី នេះ ដោយសារ ពួកគេ ត្រូវ បាន អនុម័ត នៅ ក្នុង ប្រទេស និង វិស័យ ផ្សេង ទៀត។

គោលដៅ ចុង ក្រោយ នេះ គឺ អំពី ឥទ្ធិពល និង ការ ពង្រីក ។ យើងបានមើលឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលបង្ហាញអំពីការងាររបស់យើង – នៅក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពការងារនិងជីវិតសម្រាប់កម្មករនិងក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពនិងភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មធំនិងតូច។ យើង មាន បំណង ប្រើ ឥទ្ធិពល របស់ យើង ដើម្បី ពង្រីក ការ ឈាន ទៅ ដល់ វិធីសាស្ត្រ និង លទ្ធផល របស់ យើង ហួស ពី កម្មវិធី ប្រទេស បច្ចុប្បន្ន របស់ យើង និង ហួស ពី វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ សម្រាប់ ផល ប៉ះពាល់ វិជ្ជមាន អតិបរមា សម្រាប់ ពិភព ការងារ ។

អាន បន្ថែម

ស្បែកអាទិភាព

ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន កំណត់ អត្តសញ្ញាណ សំណុំ នៃ ស្បែក អាទិភាព ដែល បាន បង្កប់ នៅ ក្នុង ការងារ របស់ យើង ។ វា គឺ ជា គោល ដៅ សំខាន់ របស់ យើង ដើម្បី បង្កើន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ រយៈ ពេល វែង និង និរន្តរ៍ ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។