ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ការងារ របស់ យើង ត្រូវ បាន ផ្តល់ មូលនិធិ តាម រយៈ ការ រួម បញ្ចូល គ្នា នៃ ថ្លៃ វិស័យ ឯក ជន សម្រាប់ ការ ចូល រួម រោង ចក្រ របស់ យើង និង ការ បរិច្ចាគ ដោយ ស្ម័គ្រ ចិត្ត សម្រាប់ កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ អភិវឌ្ឍន៍ ពី ម្ចាស់ ជំនួយ ដៃ គូ អភិវឌ្ឍន៍ របស់ យើង ។ យើង ធ្វើ ការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ម្ចាស់ ជំនួយ ដើម្បី យល់ ពី ផល ប្រយោជន៍ និង គោល ដៅ ជាក់លាក់ ដែល ជំរុញ ពួក គេ តាម រយៈ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ។ ដៃ គូ អភិវឌ្ឍន៍ បាន ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង កម្ម វិធី របស់ យើង និង ជា ដៃ គូ សំខាន់ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ យុទ្ធ សាស្ត្រ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ។ 

យើង ប្រើប្រាស់ មូលនិធិ ម្ចាស់ ជំនួយ ដើម្បី កសាង សមត្ថ ភាព របស់ រដ្ឋាភិបាល អ្នក គ្រប់ គ្រង និង ដៃ គូ សង្គម ដើម្បី បង្កើន ផល ប៉ះ ពាល់ របស់ យើង និង រក្សា ការ អនុលោម តាម នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ ការងារ ។ ជា លទ្ធ ផល ការងារ ប្រសើរ គាំទ្រ គោល បំណង របស់ ដៃ គូ អភិវឌ្ឍន៍ លើ ការ នាំ ចេញ និង កំណើន ការងារ ។

ការងារ ល្អ ប្រសើរ ក៏ ជួយ ឲ្យ រដ្ឋសភា បង្ហាញ ពី ការ រីក ចម្រើន របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ អនុវត្ត ច្បាប់ ជាតិ និង ផ្តល់ សច្ចាប័ន លើ មហាសន្និបាត ILO ដែល ត្រូវ បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង តម្រូវ ការ របស់ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ នៅ ក្នុង ទីផ្សារ ផ្ទះ ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ មួយ ចំនួន និង ក្នុង របប ពាណិជ្ជកម្ម សំខាន់ៗ ដូចជា យន្តការ ពាណិជ្ជកម្ម របស់ សហភាព អឺរ៉ុប GSP+ជាដើម។ ការ វិភាគ ថ្មី ៗ នៃ លំហូរ ពាណិជ្ជ កម្ម បាន បង្ហាញ ថា ការ នាំ ចេញ សម្លៀកបំពាក់ ពី ប្រទេស ផលិត បាន កើន ឡើង ជាមួយ នឹង វត្តមាន នៃ កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ មួយ ។ 

យើង ចូល រួម ជាមួយ ដៃ គូ អភិវឌ្ឍន៍ នៅ កម្រិត ផ្សេង ៗ គ្នា ។ ជា ពិសេស កិច្ច ប្រជុំ សម្រប សម្រួល ម្ចាស់ ជំនួយ របស់ យើង ផ្តល់ ឱកាស ឲ្យ យើង ពិចារណា អំពី ការ ប្រើប្រាស់ មូលនិធិ សាធារណៈ និង ពិភាក្សា អំពី ទិស ដៅ យុទ្ធ សាស្ត្រ ព្រម ទាំង ការ រីក ចម្រើន បច្ចុប្បន្ន របស់ យើង ប្រឆាំង នឹង ការ ចង្អុល បង្ហាញ អភិវឌ្ឍន៍ អន្តរ ជាតិ ដូច ជា គោល ដៅ អភិវឌ្ឍន៍ និរន្តរ៍ របស់ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ ។

ដៃ គូ អភិវឌ្ឍន៍ ក៏ ដើរ តួ នាទី យ៉ាង សកម្ម ក្នុង ការ កំណត់ ទស្សនៈ និង ទិស ដៅ ទាំង មូល របស់ យើង ផង ដែរ ។ ដៃ គូ អភិវឌ្ឍន៍ សំខាន់ របស់ យើង អង្គុយ នៅ គណៈកម្មាធិការ ទី ប្រឹក្សា និង ផ្តល់ ឲ្យ ក្រុម គ្រប់ គ្រង របស់ យើង នូវ ការ ណែ នាំ អំពី បញ្ហា អាទិភាព រួម ទាំង គោល នយោបាយ សាធារណៈ ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង ពាណិជ្ជ កម្ម និង ការងារ ។

កម្មវិធីការងារកាន់តែប្រសើរត្រូវបានគាំទ្រដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗដូចខាងក្រោម។ ការ ផ្តល់ មូលនិធិ បន្ថែម ត្រូវ បាន ផ្តល់ ដោយ រោង ចក្រ ការ ចូល រួម ម៉ាក និង ម្ចាស់ ជំនួយ ក្នុង ស្រុក ( សូម មើល ទំព័រ ប្រទេស ) ។
ក្រសួង ពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់ កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច និង ការ អភិវឌ្ឍ
ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសហូឡង់

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។