• របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ការងារ ហៃទី កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ របាយការណ៍ សំយោគ អនុលោម តាម បៀនណាល់ លើក ទី 22

6 Aug 2021

ជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 បាន ប៉ះ ពាល់ ដល់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ទូទាំង ពិភព លោក ហើយ ប្រទេស ហៃទី មិន មាន ករណី លើក លែង នោះ ទេ។ ចំនួន កម្មករ ដែល បាន ជួល បាន ធ្លាក់ ចុះ ពី ជាង ៥៧.០០០ ទៅ ៥១.៣០៩ នាក់ នៅ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១។ ការ នាំ ចេញ សម្លៀកបំពាក់ ទៅ កាន់ ទី ផ្សារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក បាន ថយ ចុះ 11.8 ភាគ រយ នៃ តម្លៃ និង 8.2 ភាគ រយ ក្នុង កម្រិត សំឡេង សម្រាប់ រយៈ ពេល ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 បើ ធៀប ទៅ នឹង រយៈ ពេល ដូច គ្នា នៅ ឆ្នាំ មុន ។ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នេះ បាន កំពុង ងើប ឡើង វិញ ចាប់ តាំង ពី រោង ចក្រ បាន ទទួល ការ អនុញ្ញាត ពី រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ប្រតិបត្តិ ការ ដោយ មាន សមត្ថ ភាព ពេញលេញ នៅ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020 ។ យោងតាម ការចុះផ្សាយ របស់ កប៉ាល់ WHO បាន ឲ្យ ដឹងថា មាន ករណី COVID-19 ចំនួន ១៣.០៥៦ ករណី នៅ ប្រទេស ហៃទី និង មាន មនុស្ស ស្លាប់ ប្រមាណ ២៥៤ នាក់ កាលពី ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ។ នៅ ថ្ងៃ ទី ១៤ កក្កដា ប្រទេស ហៃទី ទទួល បាន វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជា លើក ដំបូង របស់ ខ្លួន — ៥០០.០០០ ដុ ក – នៃ វ៉ាក់សាំង COVID-19 តាម រយៈ គំរោង ចាក់ វ៉ាក់សាំង COVAX របស់ អង្គការ សុខភាព ពិភពលោក នៅ ពាក់ កណ្តាល ខែ មិថុនា។

សកម្មភាពគន្លឹះការងារកាន់តែប្រសើរ និងឆ្លើយតបនឹង COVID-19 ដើម្បីគាំទ្រកម្មករ និយោជក និងដៃគូរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់រួមមានក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀត៖

  • COVID-19 បង្ការ៖ សិក្ខាសាលា និង បណ្ដុះបណ្ដាល ពាក់ព័ន្ធ រួម មាន សិក្ខាសាលា និម្មិត ស្តី ពី ច្បាប់ ការងារ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ លើ សង្គម និង ប្រធាន បទ ពាក់ព័ន្ធ របស់ OSH។ លើសពីនេះទៀត ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសម្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត និងគិលានុបដ្ឋាយិកានៅក្នុងរោងចក្រសម្រាប់ដោះស្រាយជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងធ្វើការត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគម្រោង ILO/AIDS។ គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តឲ្យរៀនពីវិធីសាស្រ្តរកឃើញ ការបង្ការ និងត្រួតពិនិត្យមេរោគ (IPC) បានអនុវត្តចំពោះវីរុសផ្លូវដង្ហើមថ្មី ការត្រួតពិនិត្យផ្នែកគ្លីនិកនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរ (SARI) និងសុខភាពការងារ និងសុវត្ថិភាពក្នុងបរិបទ COVID-19។
  • បញ្ហា OSH៖ ដោយមានការមិនអនុលោមខ្ពស់ទៅលើ OSH ដោយមានការផ្តោតយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើការរៀបចំអាសន្ន ការត្រៀមលក្ខណៈបន្ទាន់ COVID-19 ការត្រៀមខ្លួនបន្ទាន់កាន់តែប្រសើរជាងមុន ការងារហៃទី បានបន្តធ្វើការលើប្រធានបទនេះ ក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនេះ ជារឿយៗ ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាក់ស្តែង COVID-19 និងបញ្ហាមុនកាលកំណត់។
  • ភេទ៖ ក្នុង នាម ជា ស្ត្រី ជា ពិសេស ស្ត្រី មាន ផ្ទៃពោះ បាន ប្រឈម នឹង បញ្ហា ប្រឈម បន្ថែម ទៀត ក្នុង អំឡុង ពេល រាតត្បាត នេះ លោក Better Wok Haiti បាន បន្ត កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយ អង្គការ ILO/AIDS, UNICEF និង PROFAMIL (Association pour la Promotion de la Famille Haïtienne) ដើម្បី បង្កើន ការ ទទួល បាន សេវា សុខភាព។ PROFAMIL ជា ដៃគូ អនុវត្ត បាន ផ្តល់ នូវ វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល ការ យល់ ដឹង ជា បន្ត បន្ទាប់ ដល់ កម្មករ រោងចក្រ រួម ទាំង ស្ត្រី មាន ផ្ទៃពោះ នៅ លើ ការ បង្ការ មេរោគ ហ៊ីវ និង COVID-19។
  • ភាពជា ដៃគូ៖ សហការជាមួយ ACTEMP បានធ្វើការជាមួយសមាគមឧស្សាហកម្មហៃទី (ADHI) តំណាងឱ្យនិយោជកក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការសកម្មភាពជាតិរបស់សមាគម និងផែនការចូលរួមរបស់ពួកគេ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តតាមបទដ្ឋាន និងសកម្មភាពបង្ការ COVID-19។

លើស ពី ផល ប៉ះ ពាល់ កម្រិត រឹង មាំ ការ ស្ទង់ មតិ ផល ប៉ះ ពាល់ សេដ្ឋ កិច្ច COVID-19 ដែល ធ្វើ ឡើង ដោយ Better Work Haiti បាន បង្ហាញ ពន្លឺ ទៅ លើ ផល ប៉ះ ពាល់ ទៅ លើ កម្ម ករ និង ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គេ ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កម្មករចំនួន ៣.៣០០នាក់ ត្រូវបានធ្វើការស្ទង់មតិនៅតាមរោងចក្រចំនួន ៣៨ ដែលចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងកម្មវិធី Better Work Haiti។ វា បាន នាំ មក នូវ ការ យល់ ដឹង អំពី ប្រធាន បទ សំខាន់ បី គឺ ការ ចំណាយ ក្នុង ផ្ទះ បណ្តាញ គាំទ្រ និង សុវត្ថិភាព និង សុខុមាល ភាព ។ ខណៈ ដែល ឧស្សាហកម្ម នេះ បន្ត ផ្តល់ ការងារ សំខាន់ ដល់ កម្ម ករ រាប់ ម៉ឺន នាក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ហៃទី ការ ស្ទង់ មតិ បច្ចុប្បន្ន បាន បង្ហាញ ថា កម្ម ករ ប្រឈម មុខ នឹង ឧបសគ្គ ក្នុង ការ បំពេញ តម្រូវ ការ មូលដ្ឋាន ក្នុង អំឡុង ពេល រាតត្បាត ទោះបី ជា ប្រាក់ ចំណូល សម្រាប់ កម្ម ករ គំរូ បាន ជា សះ ស្បើយ យ៉ាង ច្រើន ពី ការ កាត់ បន្ថយ នៅ ឆ្នាំ 2020 ក៏ ដោយ ។

នៅ ពេល ដែល ប្រទេស ហៃទី បាន រៀប ចំ ព្រឹត្តិ ការណ៍ សំខាន់ ៗ ជា ច្រើន ផ្នែក នយោបាយ ក្នុង ឆ្នាំ 2021 រួម មាន ការ ធ្វើ ប្រជា មតិ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ដែល បាន ស្នើ ឡើង និង នីតិ បញ្ញត្តិ ការ បោះ ឆ្នោត ក្នុង ស្រុក និង ប្រធានាធិបតី អស្ថេរ ភាព នយោបាយ និង សន្តិ សុខ បាន កាន់ តែ ស៊ី ជម្រៅ បន្ថែម ទៀត នៅ ប៉ុន្មាន ខែ ថ្មី ៗ នេះ ។ ក្រៅ ពី ការ រឹត បន្តឹង ដោយ COVID-19 ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះពាល់ ដល់ សេវា រោងចក្រ ក្នុង វិស័យ នេះ។

របាយការណ៍ នេះ បង្ហាញ ពី លទ្ធផល នៃ ការ វាយ តម្លៃ យោបល់ និង សេវា បណ្តុះ បណ្តាល ដែល បាន ផ្តល់ ដល់ រោងចក្រ ដែល ចូលរួម ចំនួន ២៨ ដែល ត្រូវ បាន វាយ តម្លៃ យ៉ាង ហោច ណាស់ ពីរ ដង មុន ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០។ ដោយ សារ តែ បុគ្គលិក ការងារ ល្អ ប្រសើរ មិន អាច ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ ដោយ ផ្ទាល់ ផែនការ កែ លម្អ របស់ រោង ចក្រ ត្រូវ បាន ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ស្ទើរ តែ តាម រយៈ សំណើ សុំ ឯក សារ ក្នុង អំឡុង ពេល សេវា ទី ប្រឹក្សា និង ការ សន្ទនា ជាមួយ សមាជិក គណៈកម្មាធិការ ពីរ ភាគី រួម ទាំង កម្ម ករ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង ផង ដែរ ។

អត្រា មិន អនុលោម តាម ខ្ពស់ បំផុត នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម នេះ គឺ នៅ ក្នុង សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខ ភាព ( OSH ) ។ បញ្ហា មិន អនុលោម តាម ជា បន្ត បន្ទាប់ ក្នុង ការ សង សំណង (សន្តិសុខ សង្គម) និង OSH (ការ គ្រប់ គ្រង សារធាតុ គីមី ការ ត្រៀម ខ្លួន ជា បន្ទាន់ និង ការ ការពារ កម្មករ) នៅ តែ មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ ពី វិស័យ នេះ។ នេះ គឺ ជា កន្លែង ដែល តួ នាទី របស់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជា អ្នក ប្រមូល ផ្តុំ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ឧស្សាហកម្ម គឺ ចាំបាច់ ណាស់ ។ វា អនុញ្ញាត ឲ្យ កម្ម វិធី នេះ ពិភាក្សា អំពី ឧបសគ្គ ដែល ប៉ះ ពាល់ ដល់ ក្រុម ហ៊ុន ជា ច្រើន នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម នេះ ។

ទាញយករបាយការណ៍ពេញលេញដើម្បីអានបន្ថែម។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។