ការងារ ឥណ្ឌូណេស៊ី កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ របាយការណ៍ អនុលោម តាម យោគ យល់ ២

26 Mar 2013

ឥណ្ឌូណេស៊ី ធ្វើការ ល្អ ប្រសើរ

លទ្ធផល វាយតម្លៃ បឋម បាន គូស បញ្ជាក់ ដូច ខាង ក្រោម៖

♦ ការងារ កុមារ ៖ មាន ការ រក ឃើញ បី នៅ ក្រោម ក្រុម ការងារ កុមារ ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង និយោជក ដែល មិន មាន ប្រព័ន្ធ មួយ ដើម្បី ផ្ទៀង ផ្ទាត់ អាយុ របស់ កម្ម ករ មុន ពេល ជួល ។

♦ ការរើសអើង: រោងចក្រភាគច្រើន (92%) មិនអនុលោមតាមក្រុមនេះដោយសារមិនរើសបុគ្គលិករបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់ 1% ជាមនុស្សដែលមានពិការភាព។

♦ គណ បក្ស ពល ករ បង្ខំ ៖ គ្មាន ភស្តុតាង ត្រូវ បាន រក ឃើញ ឡើយ

♦ កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម គ្នា៖ បញ្ហា សំខាន់ៗ គឺ កម្មករ មិន ត្រូវ បាន ជូន ដំណឹង អំពី ខ្លឹមសារ នៃ កិច្ច ព្រមព្រៀង នោះ ទេ និយោជក មិន អនុវត្ត កិច្ច ព្រម ព្រៀង ទេ ហើយ/ឬ ក៏ កិច្ច ព្រម ព្រៀង មាន លក្ខខណ្ឌ ដែល មិន សូវ មាន ភាព គាប់ ចិត្ត ជាង ច្បាប់

របាយការណ៍ សំយោគ អនុលោម តាម សម្រាប់ កម្ម វិធី ប្រទេស នីមួយ ៗ របស់ ខ្លួន ដែល បង្ហាញ ពី ការ វិភាគ នៃ ការ មិន អនុលោម តាម នៅ កម្រិត សរុប ។ គោល បំណង នៃ របាយការណ៍ ទាំង នេះ គឺ ដើម្បី ផ្តល់ ព័ត៌មាន ថ្លា ដល់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ទាក់ ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។