របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់ វៀតណាម ល្អប្រសើរ

4 Jun 2019

នាថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់កម្មវិធី នៃការងារល្អប្រសើរនៅវៀតណាម បានអនុម័តជាផ្លូវការនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១០ នៃកម្មវិធីនេះ។ របាយការណ៍នេះ ស្តីអំពី គំហើញ នៃ ការ វាយ តម្លៃ ដែល បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង រោងចក្រ ចំនួន ៣៣១ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម ចន្លោះ ពី ថ្ងៃ ទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨។ វា បង្ហាញ នូវ រូប ថត នៃ អត្រា មិន អនុលោម តាម នៅ ក្នុង តំបន់ ជា ច្រើន ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង សិទ្ធិ គ្រឹះ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ហើយ ក៏ ផ្តល់ នូវ ការ យល់ ដឹង ដែល ដឹក នាំ ដោយ រោង ចក្រ ទៅ លើ អ្នក បើក បរ សំខាន់ ៗ នៃ ការ មិន អនុលោម តាម ដោយ ផ្អែក លើ ការ វាយ តម្លៃ និង ការងារ ទី ប្រឹក្សា របស់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាមួយ សហគ្រាស ។

របាយការណ៍ នេះ ក៏ មាន ជំពូក វិភាគ គណិត ធាតុ ផង ដែរ ដោយ ឆ្នាំ នេះ ផ្តោត លើ ភេទ ។ ជំពូក នេះ ប្រើ ការ រក ឃើញ អនុលោម តាម ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ រួម ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន ដែល មាន គុណភាព និង បរិមាណ ពី ប្រភព ដែល មាន សិទ្ធិ អំណាច ជា ច្រើន ដើម្បី កសាង រូបភាព នៃ ស្ថានភាព ភេទ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម នា ពេល បច្ចុប្បន្ន។ វា ចាត់ ទុក ថា ត្រូវ តែ យក ឈ្នះ ដើម្បី ធានា នូវ សិទ្ធិ និង ឱកាស ពេញលេញ និង ស្មើ គ្នា សម្រាប់ ស្ត្រី និង បុរស នៅ ទូទាំង វិស័យ នេះ ។

ក្នុង អំឡុង ពេល រាយ ការណ៍ ស្ថាន ភាព អនុលោម តាម ក្នុង ចំណោម រោង ចក្រ ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន ឃើញ ការ កែ លម្អ គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ បើ ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ មុន ។ បញ្ហា ប្រឈម ទូទៅ ជា ទូទៅ គឺ ស្រប ទៅ នឹង ឧបសគ្គ ក្នុង ឆ្នាំ មុន ។ ការ អនុលោម តាម ជា ទូទៅ មាន កម្រិត ខ្ពស់ ក្នុង ចំណោម ក្រុម ស្តង់ដារ ការងារ សំខាន់ ៗ រួម មាន ការងារ កុមារ ការងារ បង្ខំ និង ការ រើសអើង លើក លែង តែ សេរី ភាព នៃ សមាគម និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ដែល រោង ចក្រ មួយ ចំនួន គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ នៅ តែ បរាជ័យ ក្នុង ការ ធានា ថា ប្រតិបត្តិ ការ សហ ជីព មាន សេរី ភាព ពី ការ ចូល រួម គ្រប់ គ្រង ។ ការ រំលោភ បំពាន ភាគ ច្រើន ត្រូវ បាន រក ឃើញ នៅ ក្រោម បញ្ហា ច្បាប់ ជាតិ ដែល ជា ពិសេស មិន អនុលោម តាម កម្រិត ខ្ពស់ នៅ ក្នុង ផ្នែក នៃ ការ ការពារ កម្ម ករ ការ លើស ម៉ោង និង ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង OSH ។

ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ជា រៀង រហូត ទាំង នេះ តម្រូវ ឲ្យ មាន ការ ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ។ ដើម្បីបញ្ចប់នេះ ល្អប្រសើរជាងការងារវៀតណាមបានសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារជាតិ និងដៃគូឧស្សាហកម្ម តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗ ដើម្បីចម្លងការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមរោងចក្រដែលចូលរួម និងលើសពីនេះទៅទៀត។

ទាញយក:

របាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេស

សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ PAC ជា ភាសា អង់គ្លេស

របាយការណ៍នៅវៀតណាម

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ PAC នៅវៀតណាម

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។