ការងារល្អប្រសើរនៅវៀតណាម៖ របាយការណ៍យោគ យល់ យោគ ៨

25 Aug 2015

វៀតណាមធ្វើការងារល្អជាងមុន

របាយការណ៍ បង្ហាញ ពី ការ រក ឃើញ នៃ ការ វាយ តម្លៃ ដែល ធ្វើ ឡើង នៅ ចន្លោះ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ និង ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ ដោយ ប្រទេស វៀតណាម ដែល មាន ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង រោងចក្រ ចំនួន ១៩៣។ ការ រក ឃើញ សំខាន់ៗ គឺ ៖

គណ បក្ស ពល ករ បង្ខំ ៖ មិន មាន ករណី ណា មួយ ត្រូវ បាន រក ឃើញ ឡើយ ។

ការងារ កុមារ ៖ ទិន្នន័យ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង អនុលោម តាម បង្ហាញ ថា ការ អនុលោម តាម កំពុង កែ លម្អ នៅ ទូទាំង ក្រុម ការងារ កុមារ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ជា ពិសេស ទាក់ ទង នឹង ឯក សារ និង ការ ការពារ របស់ កម្ម ករ វ័យ ក្មេង ( ឧ. តាម រយៈ ប្រព័ន្ធ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ អាយុ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ) ។

ការរើសអើង៖ ការមិនអនុលោមតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើង គឺមានកម្រិតទាបនៅតាមរោងចក្រ ហើយនេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍ សាសនា និងនយោបាយរបស់ក្រុមការងាររោងចក្រ។

សេរីភាព នៃ សមាគម និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ៖ ការ ជ្រៀត ជ្រែក ផ្នែក គ្រប់ គ្រង និង ការ រើសអើង នៅ តែ ខ្ពស់ ( 62 % នៃ រោង ចក្រ ) ទោះបី ជា ទិន្នន័យ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង អនុលោម តាម បង្ហាញ ថា ស្ថាន ភាព ក្នុង ចំណោម រោង ចក្រ ដែល បាន បង្កើត ឡើង កំពុង កែ លម្អ ក៏ ដោយ ។ ពាក់ កណ្តាល នៃ រោង ចក្រ មិន អនុលោម តាម នៅ ក្នុង ផ្នែក នៃ កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម បញ្ហា ចម្បង គឺ ការ ពិគ្រោះ យោបល់ មិន គ្រប់ គ្រាន់ រវាង និយោជក និង សហ ជីព និង ការ បរាជ័យ ក្នុង ការ ធានា ការ អនុម័ត សំរាប់ កិច្ច ព្រម ព្រៀង មួយ ដោយ កម្ម ករ ជាង 50 ភាគ រយ ដែល បាន គ្រប ដណ្តប់ ។

សំណង៖ រោងចក្រជាង៨ ក្នុងចំណោម១០រោងចក្រ ខកខានមិនបានបំពេញតាមតម្រូវការស្របច្បាប់លើប្រាក់បំណាច់ (ពោលគឺទាក់ទងនឹងការបង់ប្រាក់ត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា)។ ចំណែកពាក់កណ្តាលមិនអនុលោមតាមព័ត៌មានប្រាក់ឈ្នួល ការប្រើប្រាស់ និងការកាត់ បន្ថយ –ភាគច្រើនដោយសារតែការអនុវត្តឥតឈប់ឈរក្នុងការរក្សាប្រាក់ខែច្រើន ឬមិនត្រឹមត្រូវ។ ជាមួយ គ្នា នេះ ដែរ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង អនុលោម តាម នៅ ក្នុង តំបន់ ទាំង ពីរ បាន កែ លម្អ រវាង ការ វាយ តម្លៃ ពីរ ថ្មី ៗ នេះ ដោយ 7 ភាគ រយ និង 4 ភាគ រយ រៀង ៗ ខ្លួន ។

សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខភាព ៖ ការ មិន អនុលោម តាម គឺ ខ្ពស់ បំផុត និង ផ្តោត ខ្លាំង បំផុត នៅ ក្នុង ក្រុម OSH ដែល មាន អត្រា ឬ លើស ពី 70 ភាគ រយ ក្នុង 6 ក្នុង ចំណោម 8 ចំណុច អនុលោម តាម ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ទោះបី ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏ មាន សញ្ញា ថា ការ អនុលោម តាម កំពុង កែ លម្អ រវាង រយៈ ពេល វាយ តម្លៃ ថ្មី ៗ ទាំង ពីរ នេះ ។

កិច្ចសន្យា និង ធនធាន មនុស្ស ៖ ការ មិន អនុលោម តាម នៅ តែ មាន កម្រិត ខ្ពស់ នៅ ទូទាំង ក្រុម ហ៊ុន នេះ ដែល មាន តាំង ពី ៤៧ ភាគរយ នៃ រោងចក្រ មិន បាន អនុវត្ត នីតិវិធី ចុះ កិច្ចសន្យា ត្រឹមត្រូវ រហូត ដល់ ៧៥ ភាគរយ នៃ រោងចក្រ មិន បាន បំពេញ តាម តម្រូវ ការ ស្រប ច្បាប់ សម្រាប់ ការ សន្ទនា នីតិវិធី វិន័យ និង ជម្លោះ។

ពេល វេលា ធ្វើ ការ ៖ រោង ចក្រ ស្ទើរ តែ ប្រាំ បួន ក្នុង ចំណោម រោង ចក្រ ទាំង ដប់ គឺ មិន អនុលោម តាម នៅ ក្នុង តំបន់ លើស ម៉ោង ដូច្នេះ ការ សម្គាល់ បញ្ហា នេះ ជា បញ្ហា ប្រឈម នាំ មុខ គេ មួយ សំរាប់ លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម នេះ ។ ការ លើស ម៉ោង ហួស ប្រមាណ ត្រូវ បាន ភ្ជាប់ ក្នុង ករណី ជា ច្រើន ទាំង ភាព ទន់ ខ្សោយ នៃ ផលិត ផល ខាង ក្នុង និង ផែនការ ផលិត កម្ម ( នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ) និង ថាមវន្ត ខាង ក្រៅ ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង ឥរិយាបថ របស់ អ្នក ទិញ និង ការ អនុវត្ត ធនធាន ។

ការងារ ល្អ ជាង នេះ បាន បោះ ពុម្ព របាយការណ៍ សំយោគ អនុលោម តាម សម្រាប់ កម្ម វិធី ប្រទេស នីមួយ ៗ របស់ ខ្លួន ដោយ បង្ហាញ ពី ការ វិភាគ នៃ ការ មិន អនុលោម តាម នៅ កម្រិត សរុប ។ គោល បំណង នៃ របាយការណ៍ ទាំង នេះ គឺ ដើម្បី ផ្តល់ ព័ត៌មាន ថ្លា ដល់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ទាក់ ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។