Anne Shanali Weerasuriya

Anne Shanali Weerasuriya

មន្ត្រីបច្ចេកទេស - ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព

ឃុំត្នោតជ្រុំ ស្រុកថៃ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។